فعالیت های پژوهشی از لحاظ ماهیت، به سه گروه پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای تقسیم بندی

می گردد. پژوهش های بنیادی عبارتند از کاوش های اصیل و بدیع، به مقصود افزایش اندوخته علمی و درک بهتر پدیده های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی.

پژوهش های کاربردی به هرنوع کاوش اصیل به مقصود کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژهای در نظر گرفته گردد، گفته می گردد.

پژوهش های توسعه ای (توسعه تجربی ) به هر گونه فعالیت منظم مبتنی  بر دانش موجود، حاصل از پژوهشها و یا تجاربی که به مقصود تولید مواد، فرآوردها ،وسایل، ابزار، فرآیندها و روش های جدید و یا بهبود آن ها انجام می شود.

پژوهش حاضر نیز از نوع پژوهشهای کاربردی می باشد در زمینه پژوهشهای کاربردی روش های متعددی هست که اهم این روش ها عبارتند از تاریخی، توصیفی، همبستگی، علّی(پسرویدادی) و آزمایشگاهی (خاکی، 1378).

این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی. و از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن می باشد که مشخص گردد آیا ارتباط ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) هست و اگر این ارتباط هست اندازه و حد آن چقدراست؟ هدف از مطالعه همبستگی آزمون وجود یک ارتباط یا نبود آن، و به کار گیری روابط در انجام پیش بینی ها می باشد.

روش‌شناسی مورد بهره گیری در این پژوهش از نوع پس‌رویدادی بوده و از اطلاعات گذشته بهره گیری شده می باشد. در مواردی که مطالعه ارتباط بین یک متغیر وابسته با چند متغیر مستقل مد نظر باشد، هدف محقق این می باشد که با بهره گیری از داده‌های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر (متغیرهای)، مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش‌ بینی نماید. به اظهار دیگراین پژوهش، تحقیقی توصیفی می باشد که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها (وابسته و مستقل) با بهره گیری از آزمون های آماری هستیم. پس از تدوین مدل، ضرایب متغیرهای مستقل و اندازه تاثیر گذاری آنها بر متغیر وابسته با بهره گیری از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی برآوردی(EGLS[1]) مشخص خواهد گردید. لذا روش پژوهش، توصیفی از شاخه همبستگی می باشد.

 

.

3-3– روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، روش کتابخانه ای می باشد که در آن، اطلاعات لازم از مقالات و تحقیقات داخلی و بخصوص خارجی و منابع اینترنتی بهره گیری شده می باشد. همچنین داده های مورد نظر از طریق سایت مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ، سایت بیمه مرکزی ایران و سالنامه آماری استان‌ها جمع‌آوری شده می باشد.

3-4- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

مسئله ای که بیشتر محققان در برنامه ریزی هر پژوهش با آن مواجه هستند، اندازه یا حجم لازم برای نمونه می باشد. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب می کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه ای می باشد که نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه ای می باشد که نمونه از آن انتخاب شده می باشد؛ پس هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب گردد، شاخصهای آماری محاسبه شده برآورد دقیق تری از پارامترهای جامعه به دست خواهند داد. بین اندازه نمونه و آزمون آماری فرض صفر، ارتباط نزدیکی هست. با نمونه بزرگ، محقق کمتر فرض صفر را در شرایطی که واقعا درست نیست می پذیرد. در اکثر پروژه های تحقیقی محدودیتهای مالی، وقت، نیروی انسانی، اندازه نمونه ای را که لازم می باشد مورد مطالعه قرار گیرد را محدود می سازند.

جامعه آماری پژوهش، استان های کشور برای سالهای 1388 الی 1392 می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-7- روش انجام کار

یکی از اهداف به کارگیری روش های آماری و اقتصاد سنجی، ارزیابی سیاست های اقتصادی و در انتها پیش بینی مقادیر آتی متغیرها و تدوین سیاست های مناسب می باشد. در این راستا یک کار تجربی مشتمل بر مراحل زیر می باشد:

[1] -Generalized Least Square

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد