3-4- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

مسئله ای که بیشتر محققان در برنامه ریزی هر پژوهش با آن مواجه هستند، اندازه یا حجم لازم برای نمونه می باشد. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب می کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه ای می باشد که نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه ای می باشد که نمونه از آن انتخاب شده می باشد؛ پس هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب گردد، شاخصهای آماری محاسبه شده برآورد دقیق تری از پارامترهای جامعه به دست خواهند داد. بین اندازه نمونه و آزمون آماری فرض صفر، ارتباط نزدیکی هست. با نمونه بزرگ، محقق کمتر فرض صفر را در شرایطی که واقعا درست نیست می پذیرد. در اکثر پروژه های تحقیقی محدودیتهای مالی، وقت، نیروی انسانی، اندازه نمونه ای را که لازم می باشد مورد مطالعه قرار گیرد را محدود می سازند.

جامعه آماری پژوهش، استان های کشور برای سالهای 1388 الی 1392 می باشد.

3-7- روش انجام کار

یکی از اهداف به کارگیری روش های آماری و اقتصاد سنجی، ارزیابی سیاست های اقتصادی و در انتها پیش بینی مقادیر آتی متغیرها و تدوین سیاست های مناسب می باشد. در این راستا یک کار تجربی مشتمل بر مراحل زیر می باشد:

  • تصریح سنجی
  • تجزیه و تحلیل داده ها
  • روش سنجی
  • ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری
  • تحلیل نتایج و در صورت نیاز پیش بینی(صمدی ،1388، 17).

3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی

اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیر های وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها می باشد. اغلب پژوهش گران الگویی را انتخاب کرده، پارامترهای آن را تخمین زده و فرضیه های مدنظر خود را به بوته آزمایش می گذارند. اما سوال اساسی این می باشد که چه الگویی بایستی انتخاب گردد تا کار کاربردی با آن شروع گردد. تعیین چنین الگویی بسیار اساسی بوده و به تصریح سنجی معروف می باشد. در متون اقتصادسنجی و به هنگام ارزیابی تجربی الگوها، دو نوع خطا معرفی می گردد:

  • خطای تصریح
  • خطای تعیین غلط الگو

خطای تصریح زمانی مطرح می گردد که محقق الگوی درست و مناسبی را انتخاب می کند، اما به شیوه های متعددی در تخمین آن دچار خطا می گردد. وجود خود همبستگی پیاپی، ناهمسانی واریانس ها، نرمال نبودن اجزا جمله اخلال، خطای تصریح غیر از اخلال، حذف یک متغیر مهم، وارد کردن یک متغیر غیر ضروری، شکل تابعی غلط، خطای اندازه گیری (در متغیرهای مستقل ) و … بعضی از این نوع خطاها هستند.

اما خطای تعیین غلط الگو در وضعیتی رخ می دهد که الگوی واقعی معلوم نیست و ممکن می باشد که در نتیجه انتخاب اشتباه بین نظریه های رقیب رخ دهد.(همان ، 19).

3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی)

مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مور نیاز و مناسب می باشد. بعضی از داده ها مستقیما از منابع آماری قابل استخراج بوده ، بعضی دیگر مانند نرخ ارز واقعی موثر و … بایستی محاسبه گردد و برای بعضی از متغیرهای دیگر بایستی متغیر نماینده و یا جانشین تعیین گردد (صمدی،23).

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد