• مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

2- مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار  بر اعتماد عاطفی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

3- مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار  بر اعتماد شناختی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

4- مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با تأثیر میانجی اعتماد عاطفی کارکنان به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

5- مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزاربر  تعهد سازمانی با تأثیر میانجی اعتماد شناختی کارکنان به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان

 

1-5- پرسش های پژوهش

1- آیا رهبری خدمتگزار در تعهد سازمانی کارکنان تأثیر دارد؟

2- آیا رهبری خدمتگزاردر اعتماد کارکنان به مدیران  تأثیر دارد؟

3-آیا    اعتماد کارکنان به مدیران در تعهد سازمانی کارکنان تأثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-آیا    اعتماد کارکنان به مدیران و تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی تأثیر میانجی دارد؟

 

1-6- فرضیه های پژوهش:

1- رهبری خدمتگزار در تعهد سازمانی کارکنان تأثیر معنی دار دارد.

2- رهبری خدمتگزاردر اعتماد کارکنان به مدیران  تأثیر معنی دار دارد.

3- اعتماد کارکنان به مدیران در تعهد سازمانی کارکنان تأثیر معنی دار دارد.

4- اعتماد کارکنان به مدیران در تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی تأثیر میانجی دارد.

 

1-7- قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی پژوهش در حوزه منابع انسانی و با موضوع تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و تأثیر میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی   و حرفه ای استان گیلان  باشد.

1-7-2- قلمرو زمانی :

محدوده ی زمانی پژوهش سه ماهه آخر سال 1392 و شش ماهه اول سال  1393 می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد