قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه بانکداری قرار دارد و در زمینه آن ارتباط بین بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-6-2 قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این پژوهش کلیه شعب بانک مسکن می باشد.

1-6-3 قلمرو زمانی :

اطلاعات ثانویه این پژوهش برای سالهای 1386 الی 1390 گردآوری شده می باشد.

1-7 اهداف پژوهش

  • سنجش تاثیر ابزارهای بانکداری الکترونیک بر حقوق صاحبان سهام بانک مسکن .
  • سنجش تاثیر ابزارهای بانکداری الکترونیک بر بازده دارایی‌ها سهام بانک مسکن .

1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

عملکرد مالی

تعریف مفهومی: اندازه­گیری پولی و مالی نتایج حاصل از سیاستها و فعالیتهای شرکت را عملکرد مالی گویند. این نتایج در مواردی مانند بازده سرمایه، بازده دارائیها، ارزش افزوده و .. منعکس می شوند(Hooley, 2003).

تعریف عملیاتی : مقصود از عملکرد مالی در این پژوهش دو شاخص زیر می باشد:

ROE: بازده حقوق صاحبان سهام (نسبت سود خالص به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام)

ROA: بازده دارایی‌ها (نسبت سود خالص به ارزش دفتری کل دارایی‌ها)

 

 

 

 

بانکداری الکترونیک

تعریف مفهومی: اندازه به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز شیوه های جدید بانکداری می باشد که بانکها، کارمندان و مشتریان را قادر ساخته می باشد تا اطلاعات مالی را ارسال و دریافت نمایند(Jackson, 2005)

تعریف عملیاتی: مقصود از بانکداری الکترونیک در پژوهش حاضر تعداد ماشین های خودپرداز، کارت های اعتباری، پایانه های فروش و تراکنش ماهانه دستگاهها می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد