پس از جمع آوری انبوهی از مشاهدات و داده ها بایستی آنها را به شکل مناسبی توسط روش های آماری و یا فنون تصمیم گیری گزارش نمود. تجزیه و تحلیل داده ها عبارت می باشد از فرآیند تدوین ، تنظیم، شالوده ریزی و اظهار مفهوم یا معنی انبوهی از داده های جمع آوری شده.

برای تحلیل یافته های پژوهش از روشهای خاص آماری بهره گیری شده می باشد. در این ارتباط اطلاعات آماری جمع آوری شده و برای مقایسه و تجزیه و تحلیل سئوالات پژوهش آماده گردیده اند. در تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهشگر بدنبال به دست آوردن نتایج مطلوب درمورد جامعه آماری مورد مطالعه بوسیله مشاهداتی که از نمونه استخراج گردیده، می باشد. بدین مقصود با بهره گیری از روش های آماری آغاز به توصیف داده ها پرداخته می گردد. یعنی برای هر سئوال پرسشنامه آمار توصیفی گویای نمونه آماری اظهار شده و سپس محقق برای بهره گیری از اطلاعات مندرج ، اقدام به تحلیل داده ها و آزمون فروض مطروحه این پژوهش کرده می باشد. لازم به تبیین می باشد که استخراج نتایج مربوطه و همچنین ترسیم نمودارها با بهره گیری از نرم افزارهای  spssو Excel صورت پذیرفته می باشد.

42 مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی (آمار توصیفی)

برای جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از نظرات 40 نفر از صادرکنندگان زعفران در سال 1393 بهره گیری نموده اند به عنوان نمونه آماری بهره گیری گردید. جهت توصیف خصوصیات جامعه آماری مشخصات جمعیت  شناختی به تبیین زیرتشریح گردید.

 

421سابقه فعالیت پاسخگویان مورد مطالعه

بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه سابقه فعالیت نمونه مورد مطالعه در نمونه آماری به تبیین جدول (4–1) گزارش شده می باشد.

 

 

 

 

 

جدول(41): فراوانی نمونه مورد مطالعه در گروه های سابقه فعالیت

درصد فراوانی تجمعی در صد فراوانی فراوانی سابقه فعالیت  
30.0 30.0 12 5–0 1
52.5 22.5 9 10–5 2
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

77.5

25.0

10

15–10

3 82.5

5.0

2

20–15

4 100.0

17.5

7

<20

5 –––

100

40

مجموع

 

جدول فوق نشان دهنده آماره های توصیفی متغیر سابقه فعالیت می باشد. این آماره ها وضعیت پراکندگی و همچنین توزیع سابقه فعالیت را مشخص می نماید و بوسیله این جدول و نمودار(4–1) می توان یک ن

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد