در طول قرن بیستم، نظریه های بسیاری برای تبیین ویژگی ها و رفتارهای مؤثر رهبری که افزایش دهنده انگیزش و کوشش کارکنان هستند ایجاد شده اند Kwong & Zhen,2014,p18)). بر طبق نظر باس و آوولیو( 1993 ), نظریه های رهبری برای معرفی روش جدیدی از تفکر شکل گرفته اند که به محققان کمک می کند بر حوزه های مشکل دار تمرکز کنند، به شاغلان در تصمیم گیری کمک کنند و مبنایی برای پیش بینی جایگاه هایی ارائه دهند که ممکن می باشد هنگام بهره گیری رهبران از رفتارهای خاص اتفاق بیفتد .(Hoy & Miskel.2008)

 

 

2-1-5-1- نظریه خصوصیات فردی رهبر[1]

در آغاز قرن بیستم، چنین اعتقادی در میان صاحب نظران وجود داشت که نیازی نیست رهبران برای مناصب رهبری تحت آموزش و تربیت قرار بگیرند بلکه از همان ابتدای امر، رهبر متولد می شوند و نیز چنین تصور می گردید که افراد مورد نظر دارای خصوصیات ذاتی هستند که از آن ها رهبرانی موفق می سازد. خصوصیت رهبر یک ویژگی فیزیکی یا شخصیتی می باشد که می توان از آن جهت ایجاد فرق میان رهبران و پیروان بهره گیری نمود. رابرت لرد[2]  بر اساس تحلیل مجدد مطالعه های گذشته، به این نتیجه رسید که افراد، دارای الگوهای رهبری هستند که بر شناخت آن ها در مورد یک رهبر مؤثر یا غیر مؤثر تأثیر می گذارد. در واقع الگوی رهبری نمایشی از خصوصیات و رفتارهایی می باشد که مختص رهبران می باشد. لرد ثابت نمود زمانی که افراد دارای خصوصیاتی از قبیل هوشمندی، مردانگی و تسلط باشند به عنوان رهبر شناخته خواهند گردید(حقیقی فر و همکاران ،1389،ص13).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-1-5-2- نظریه خصوصیات رفتاری

نظریه رفتار رهبری بیشتر تأکید بر رفتار رهبر دارد تا خصوصیات شخصیتی او. بر اساس این نظریه، رفتار رهبر مستقیماً بر اثربخشی گروه های کاری تأثیر می گذارد. چنین عقیده ای باعث گردید محققان به تعیین الگوهای رفتاری بپردازند که این امکان را برای رهبران فراهم سازد تا بر روی دیگران نفوذ بیشتری داشته باشند.

 

2-1-6- مروری بر شکل گیری رهبری خدمتگزار

بعضی از خلّاق ترین متفکران معاصر در حال نگارش و سخن گفتن در ارتباط با رهبری خدمتگزار هستند که به عنوان یک پارادایم رهبری برای قرن بیست و یکم در حال ظهور می باشد (p27،Spears, 2010)

ایده و مفهوم رهبری خدمتگزار، اولین بار در نوشته های رابرت گرین لیف (1904-1990) ذکر گردیده می باشد. ایده رهبری خدمتگزار در دهه 1960 پس از خواندن رمان کوتاه هرمانهس (Herman Hess) با نام سفر به شرق در ذهن گرین لیف شکل گرفت(قرایی پور،1387،ص3). نظریه های سنتی رهبری، معمولاً

[1] Trait Theory

[2] Robert Lord

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه