تعهد مستمر دلالت بر تصمیم فرد به ادامه فعالیت در سازمان به خاطر هزینه های متصوره از ترک سازمان می باشد . تعهد مستمر می تواند به خاطر هر اقدام یا رویدادی که منجر به افزایش تصور کارمند از هزینه های ترک سازمان گردد ، به وجود آید . آلن و میر این فعالیت ها و رویدادها را در دو سری از متغیرهای رسمی اختصار می کنند ؛ سرمایه گذاری ها و فرصت های شغلی جایگزین.

  • سرمایه گذاری ها : سرمایه گذاری در زمینه تعهد سازمانی به هر عملی که منجر به ضرر احتمالی در صورت تصمیم فرد به ترک سازمان گردد ، گفته می گردد . هر وقت فرد متوجه گردد که با ترک سازمان فعلی ، مزایایی را از دست خواهد داد ، به احتمال زیاد به خاطر از دست ندادن سرمایه گذاریهایش ترجیح خواهد داد که در سازمان باقی بماند . اینچنین کارمندی که به خاطر یک تصمیم حساب شده نه از روی میل و اشتیاق ترجیح می دهد که در سازمان فعلی باقی بماند ، ورای تعهد مستمر می باشد . سرمایه گذاری فرد می تواند به هر شکلی باشد ، مربوط به کار باشد یا مربوط به کار نباشد . سرمایه گذاری های مربوط به کار می تواند شامل مواردی از قبیل زمان صرف شده برای کسب مهارت های غیر قابل انتقال ، از دست دادن مزایای احتمالی و از دست دادن یک جایگاه عالی و مزایای مرتبط با آن گردد . سرمایه گذاری های نامربوط به کار نیز می تواند شامل بر هم خوردن روابط فردی و مخارج و هزینه های اسکان و آشنایی خانواده در شهر دیگر گردد . همچنین سرمایه گذاری فرد می تواند به صورت زمانی باشد که صرف پیشرفت رد یک مسیر پیشرفت شغلی خاص یا تشکیل گروههای کاری یا حتی شبکه های دوستی کرده می باشد، باشد. و ترک سازمان در واقع به معنی از دست دادن زمان ، پول یا تلاشی می باشد که فرد در سازمان سرمایه گذاری کرده می باشد . به نظر می رسد که این سرمایه گذاری ها از نظر تعداد و اندازه با گذشت زمان افزایش یابند ، پس سن و دوره تصدی با انباشت سرمایه گذاری ها ارتباط خواهد داشت . رامزک (1990) اعتقاد دارد که سازمان ها به راحتی می توانند این احساس را در کارکنان خود ایجاد کنند که ، آنها سرمایه گذاری زیادی در سازمان دارند . او پیشنهاد می کند که سازمان ها فقط بایستی فرصت ها و شرایط شغلی را به کارکنان پیشنهاد کنند که با سایر کارفرمایان قابل رویت باشد . مانند این شاخص های سرمایه گذاری می توان به انتظار ترفیع ، ایجاد شبکه های گروه کاری ، پاداش های عملکرد، عایدی مرخصی های استعلاجی و مزایای بازنشستگی را نام برد . اگر کارفرمایان نتوانند این عوامل را برای کارکنان خود فراهم آورند ، کارمندان تمایل پیدا می کنند که دنبال سازمان های دیگری بگردند.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرصت های شغلی جایگزین : پیش گویی کننده دیگر تعهد مستمر فرصت های شغلی جایگزین می باشد . میر و آلن (1997) با این نتیجه رسیدند که ادراک یک کارمند از وجود فرصت های شغلی جایگزین به گونه منفی با تعهد مستمر ارتباط دارد ، آنها برآورد کردند که کارکنانی که فکر می کنند جایگزین های زیادی برای شغل خود دارند در مقایسه با افرادی که فکر می کنند جایگزین شغلی کمتری دارند ، تعهد مستمر کمتری خواهند داشت . همانند سرمایه گذاری ها ، رویدادها یا فعالیت های گوناگونی می تواند روی ادراک یک فرد از وجود فرصت های شغلی جایگزین تأثیر گذارد . برای مثال یک کارمند ممکن می باشد ادراک خود را از وجود فرصت های شغلی جایگزین ، از طریق مطالعه محیط بیرونی و نگاه کردن به اندازه استخدام محلی و جو اقتصادی عمومی پایه گذاری کند. از طرف دیگر ، یک کارمند ممکن می باشد جایگذین های شغلی ادراکی خود را بر مبنای درجه ای که مهارت های او به روز و قابل ارائه در بازار می باشد ، قرار دهد. آلن و میر اظهار می کنند که مواردی از قبیل تلاشهای قبلی برای جستجوی کار و همچنین اندازه کوشش سازمان های دیگر برای به خدمت گرفتن افراد و همچنین درجه ای که عوامل خانوادگی توانایی فرد را برای انتقال به شغل دیگر محدود می کند ، نیز می تواند ادراکات فرد را از فرصت های شغلی جایگزین تحت تأثیر قرار دهد . به عنوان مثال ، اگر کارمندی در جایگاه های کاری قبلی خود موفق نبوده می باشد ، این چنین تصور خواهد نمود که جایگزین شغلی برای کار فعلی خود ندارد و پس ترجیح می دهد که به فعالیتش با شرکت فعلی ادامه دهد.از طرف دیگری کارمندی که مورد تقاضای شرکت های دیگر قرار دارد به این باور می رسد که برای او فرصت های شغلی دیگری هست ، و بدین ترتیب خود را وابسته به کارفرمای فعلی نخواهد دید. وجود جایگزین های شغلی خود به خود تعهد مستمر را تحت تأثیر قرار نخواهد داد . برای مثال ممکن می باشد یک کار با دستمزد بهتر برای فرد پیشنهاد گردد ، اما او متوجه گردد که در محل کار جدید ، امکانات تحصیلی مناسب برای فرزندان او مهیا نمی باشد یا ممکن می باشد همسر او در شهر جدید نتواند کار مناسبی را پیدا کند ، پس فرد احتمالاً پیشنهاد جدید را رد کرده و به فعالیت خود در سازمان فعلی ادامه خواهد داد. علاوه بر فرصت های شغلی جایگزین درک شده و اندازه سرمایه گذاری فرد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد