در ادامه تجزیه و تحلیل های آماری برای تبیین و پیش بینی بهتر متغیر وابسته(اندازه صادرات) از رگرسیون چند متغیره بهره گیری می کنیم . در این روش برای تبیین متغیر وابسته از تمامی متغیرهای مستقل بطور همزمان بهره گیری شده می باشد.روش رگرسیونی بهره گیری شده در این قسمت روش مرکزی[1]می باشد. نحوه انجام این روش به این شکل می باشد که آغاز تمامی متغیرهای مستقل برای پیش بینی متغیر مستقل در مدل وارد می شوند سپس متغیرهایی که تأثیر آنها در مدل از طریق آزمون t تأیید نگردید از مدل خارج می شوند.

[1] -Enter

همانگونه که در جدول فوق نشان داده شده آغاز هر سه متغیر مستقل وارد مدل گردیده اند نتیجتاً معلوم گردید هیچکدام از متغیرها از مدل نباید حذف گردد. در نتجه تمامی متغیرهای مستقل جهت تحلیل در مدل رگرسیونی باقی مانده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در جدول (28-4) ضریب تعیین نشان  می دهد سه متغیر مستقل(بازارگرایی،سهم بازار و تحقیقات بازاریابی) می توانند 53 درصد از تغییرات متغیر وابسته(اندازه صادرات) را تبیین نمایند

بر اساس جدول فوق مقدار F برای آزمون نیکویی برازش رگرسیون برابر 46.982 با درجه آزادی 9 می باشد و متناظر با آن سطح معناداری برابر 0.000 محاسبه گردیده که از 0.05 کمتر بوده و در نتیجه معناداری مدل رگرسیون تأیید می گردد.

بر اساس جدول فوق مدل رگرسیونی متغیر وابسته به صورت زیر محاسبه شده می باشد:

پس بر اساس نتایج آزمون رگرسیون سه متغیر بازارگرایی،سهم بازار و تحقیقات بازاریابی تأثیر گذار هستند.همچنین از بتای استاندارد شده می توان برای مقایسه متغیرها با یکدیگر بهره گیری نمود،نتایج نشان می دهد بازارگرایی  با ضریب0.120 بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارا هستند.

-7-4یافته های جانبی) مطالعه وضعیت متغیرتحقیقات بازاریابی در صنعت زعفران

برای مطالعه وضعیت کلی تحقیقات بازاریابی در صنعت زعفران و شاخصهای تشکیل دهنده آن از آزمون آماری میانگین یک نمونه ای بهره گیری گردیده می باشد. در هر مورد، گزاره مربوطه به صورت سوال مطرح شده با بهره گیری از طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته می باشد. با

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد