شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان گونه که تشریح گردید، پژوهش حاضر درصدد روشن ساختن تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذارن در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، با در نظر داشتن این مقدمه این پژوهش دارای چهار فرضیه اصلی به تبیین زیر می باشد:

پس پژوهش فوق  دارای 4 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی به تبیین زیر می باشد:

فرضیه ١: بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران ارتباط هست.

1-1. بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و بازده سهام ارتباط هست.

1-2. بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و حجم معاملات ارتباط هست.

فرضیه 2: درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد.

2-1. درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و بازده سهام تأثیر دارد.

2-2. درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و حجم معاملات تأثیر دارد.

فرضیه 3: دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد..

3-1. دوگانگی وظیفه مدیر عامل به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و بازده سهام تأثیر دارد..

3-2. دوگانگی وظیفه مدیر عامل به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و حجم معاملات تأثیر دارد..

فرضیه 4: درصد مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد..

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد