در خصوص روش پژوهش می توان از روش های زیادی نام برد و معمولاً محققان در موردتعریف مشخص از انواع روش هااتفاق نظر داشتند و براین اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن به اقدام آورده اند. علاوه بر آن در بسیاری از پژوهشها گستره کار به نحوی می باشد که معمولاً نمی توان آن را منطبق بر یکی از تعاریف ارائه شده برای روش پژوهش دانست و معمولاً از ترکیبی از روش های مختلف در آن بهره گیری می گردد.(شریفی ،1376)

شیوه های پژوهش تصریح به راه هایی دارند که به مدد آنها بررسیهای پژوهش انجام شده و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها طراحی می شوند.(دانایی فرد و همکاران ، 1386)

همچنین روش پژوهش را مجموعه ای از قواعد، ابزار ها و راه های متغیر و نظام یافته دانسته اند که در مطالعه واقعیتها، کشف مجهولات می باشد و دستیابی به راه حل معضلات به کارگرفته می گردد. (عزتی ، 1376) .

به گونه کلی روش های پژوهش در علوم رفتاری را می توان به دو دسته الف) هدف پژوهش ب) نحوه گردآوری داده ها تقسیم بندی نمود.(سرمد و همکاران ، 1386)

تحقیقات علمی بر اساس هدف پژوهش به سه دسته قابل تقسیم هستند:

  • بنیادی 2- کاربردی 3- ارزیابی

گاهی هدف پژوهش افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص می باشد،این گونه تحقیقات، بنیادی یا پایه ای[1] نامیده می شوند. هدف دسته دوم تحقیقات، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد که به آن کاربردی می گویند و به بیانی دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می گردد (سرمد و همکاران ، 1386) و سومین نوع پژوهش هنگامی اتفاق می افتد که تحقیقی برای مطالعه ارزیابی اثرات توصیه های تحقیقات کاربردی انجام می گردد، آن را پژوهش ارزیابی [2]می نامند (دانایی فرد و همکاران ، 1386).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح پژوهش) می توان به توصیفی (غیر آزمایشی) و پژوهش آزمایشی تقسیم نمود (سرمد و همکاران ، 1386). انجام پژوهش توصیفی از لحاظ روش گردآوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای، نظاره ای و پیمایشی تقسیم بندی نمود. در پژوهش پیمایش تحلیلی پژوهشگران به مطالعه جوامع کوچک و بزرگ به ویژه با بهره گیری از نمونه گیزی به طریق میدانی به پژوهش و مطالعه پراکندگی و سایر مشخصات گروه ها می پردازند.این نمومه از تحقیقات معمولا با شیوه های پرسشنامه ، مصاحبه و نظاره انجام می شود.( فرشاد گهر و شهیدی، 1381).خاطر نشان می گردد که هدف این پژوهش مطالعه تأثیر تحقیقات بازاریابی بر صادرات زعفران می باشد که در مدل مفهومی پژوهش، نتایج به دست آمده برای شرکت های صادر کننده زعفران قابل بهره گیری خواهد بود. پس پژوهش از لحاظ هدف در حالت کاربردی قرار می گیرد.و بدین سبب که پژوهش به لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از روش پیمایشی و بهره گیری از پرسشنامه بهره گرفته می باشد. روش پژوهش مطالعه حاضر در طبقه بندی تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی تحلیلی می باشد.

3 3 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

3-3-1- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه ای از افراد و یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران ، 1386)

جامعه آماری این پژوهش را صادر کنندگان زعفران ایران تشکیل می دهند که با در نظر داشتن آمار اتحادیه صادر کنندگان زعفران ایران، اتاق بازرگانی شهرستان مشهد و شؤرای انجمن ملی زعفران، تعداد آنها حدود60  شرکت می باشد که50 شرکت در استان خراسان فعالیت دارند و مابقی در تهران، اصفهان، تبریز و … مشغوله به کار هستند. از میان این تعداد، شرکت هایی به صورت مستقیم در ارتباط با صادرات زعفران فعالیت نمی کردند و به عنوان فعالیت کناره از صادرات زعفران بهره مند بودند و تمایلی به همکاری نداشتندواز لیست کنار گذاشته شدند .با توجه با این محدودیت فقط 40 شرکت واجد شرایط شدند.

3-3-2- نمونه آماری

نمونه آماری = مجموعه ی کوچکی از آحاد جامعه آماری می باشد که اظهار کننده کیفیات اصلی جامعه می باشد و محقق با مطالعه ی آن قادر می باشد نتیجه را به کل جامعه تعمیم دهد (سکاران ، 1380)

نمونه، گروهی فرعی می باشد یا زیر مجموعه ای از جامعه می باشد که با مطالعه و مطالعه نمونه، محقق می تواند قادر به استخراج نتایجی گردد که قابل تعمیم به جامعه می باشد (دانایی فرد و همکاران ، 1386).قابل ذکر می باشد گردآوری داده های مورد نیاز در پژوهش های توصیفی با روش پیمایشی به دو طریق امکان پذیر می باشد:

2Basic or Fundamental Research

[2] Evaluation Research

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد