تعریف نظری : ترجیح دادن منافع خود فدای منافع دیگران و بجای آوردن عملی از روی فروتنی بدون چشم داشت(قلی پور،1388).

تعریف عملیاتی :عبارت می باشد از متغیر رفتار برابر که تصریح به پذیرش انتقاد با گشاده رویی ،تکریم ویژه نداشتن در قبال رهبری ، مغرور نبودن و به دیگران که تصریح به کمک به دیگران در تحقق اهداف ،کار کردن در کنار دیگران ، در نظر داشتن ضعیف تر ها و متغیر الویت دادن به نیاز دیگران که تصریح به مقدم دانستن نیاز دیگران ، بهره گیری از قدرت و اختیار برای حل مشکل کارکنان ، ارجح دانن کارکنان به سازمان تصریح دارد(ونگ و ژن،2014).

1-8-2- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته تعهد سازمانی :

1- تعهد عاطفی

تعریف نظری : تعهد سازمانی عبارت می باشد از وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیت های سازمانی. (Meyer et al., 1993).

تعریف عملیاتی : گذراندن مسیر شغلی ، بحث کردن با افراد درون سازمان ، معضلات سازمان مشکل کارکنان، وابستگی به سازمان،متصل بودن به سازمان بصورت عاطفی ، معنادار بودن سازمان از نظر شخصی ،احساس تعلق قوی به سازمان و سازمان به عنوان بخشی از خانواده می باشد (Meyer et al., 1993).

 

 2- تعهد مستمر

تعریف نظری : تمایل به انجام فعالیت های مستمر بر اساس تشخیص فرد از هزینه های مرتبط با ترک سازمان(همان منبع).

تعریف عملیاتی : ضرورت ماندن در سازمان ،  دشوار بودن ترک سازمان ، مختل شدن زندگی بر اثر ترک، جایگزین کردن بر اثر ترک سازمان ، ترک سازمان بر اثر فداکاری ،دلهره و نگرانی در صورت ترک سازمان ، پرهزینه بودن ترک سازمان و….. . (Meyer et al., 1993).

 

3- تعهد تکلیفی (هنجاری) :

تعریف نظری : افراد در سازمان می‎مانند، زیرا احساس می کنند بایستی بمانند و نباید آن را ترک کنند (همان منبع).

تعریف عملیاتی : عبارت می باشد از وفادار بودن به یک سازمان ، صحیح نبودن ترک سازمان در صورت پیشنهاد شغل ، تغییر شغل ، وفادار بودن به سازمان ، غیر اخلاقی بودن ترک سازمان ، تعهد اخلاقی ، بهتر شدن امور سازمانی در اثر پیشرفت شغلی ، نمونه بودن در سازمان می باشد. (Meyer et al., 1993).

 

 

 

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8-3- تعریف نظری و عملیاتی متغیر میانجی اعتماد کارکنان به مدیر :

اعتماد به سرپرست، سطح اطمینانی که کارکنان در قبال مدیران سازمان احساس می کنند و اندازه اعتقاد کارکنان به آن چیز که مدیران به آنها می گویند.(Chughtai & Buckley, 2009)

 

1- اعتماد عاطفی:

تعریف نظری: اعتماد مبتنی بر عواطف به وسیله قراردادهای هیجانی اجتماعی ساخته می گردد که فراتر از مرزهای یک ارتباط تجاری یا حرفه ای می باشد(عریضی،براتی،1392،ص7).

تعریف عملیاتی : اندازه سنجش ؛ارتباط دوستانه با مدیر،درمیان گذاشتن نقطه نظرات،احساسات و آرزوها،گوش دادن مدیر به معضلات کارکنان،احساس دلتنگی از انتقال سرپرستم،عکس العمل سازنده از طرف مدیر بخاط مشکلاتم،سرمایه گذاری عاطفی در محیط کار بین مدیر و کارمند(مک آلیستر،2002).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد