2-6-1) پژوهش­های خارجی

تعدادی از پژوهش­های خارجی که تا حدودی مرتبط با موضوع این پژوهش می باشد، به صورت ذیل می باشد:

احمد و دوئلمن[1] (2013) با مطالعه 14641 سال-شرکت در بین سال­های 2009-1993 پیش­بینی کردند که مدیران با اعتماد بیش از حد (خوش­بین)، تمایل به تأخیر در شناسایی زیان داشته و به گونه کلی، در حسابداری محافظه­کاری شرطی کمتری دارند. آن­ها همچنین به مطالعه این موضوع پرداختند که آیا مکانیزم­های کنترلی خارجی منجر به کاهش تأثیر منفی اعتماد بیش از حد مدیریتی بر اندازه محافظه­کاری در گزارشگری مالی می­گردد یا خیر؟ آن­ها به مقصود سنجش محافظه­کاری در حسابداری هم از محافظه­کاری شرطی و هم از محافظه­کاری غیرشرطی بهره گیری نمودند و به این نتیجه رسیدند که بین هر دو نوع محافظه­کاری و اعتماد بیش از حد مدیریتی، ارتباط منفی هست. آن­ها همچنین به این نتیجه رسیدند که مکانیزم­های کنترلی خارجی منجر به کاهش تأثیر منفی اعتماد بیش از حد مدیریتی بر اندازه محافظه­کاری در گزارشگری مالی نمی­شوند.

اسکرند و زکمن[2] (2011) به این نتیجه رسیدند که اعتماد بیش از حد مدیریتی بر رفتار گزارشگری مالی تأثیر می­گذارد. اعتماد بیش از حد مدیریتی دارای ارتباط مثبت با درستنمایی تقلب صورت­های مالی بوده و مکانیزم­های حاکمیتی درونی و بیرونی قوی­تر منجر به کاهش این تأثیر نمی­گردد.

کوردیرو (2009) و دشماخ و همکارن (2010) به این نتیجه رسیدند که مدیران دارای اعتماد بیش از حد در مقایسه با سایر مدیران، تمایل به پرداخت سود نقدی کمتری دارند.

هیتون (2002) و کاهنمن و لووالو[3] (1993) به این نتیجه رسیدند که اثرات معکوس اعتماد بیش از حد مدیریتی می­تواند با معرفی یک ناظر و کنترل­کننده بیرونی کاهش یافته و خنثی گردد.

هوپ و توماس[4](2008)و ماسولیس و همکاران[5](2007)عقیده دارند که یک مسئله معروف نمایندگی سالارسازی[6] مدیریتی می باشد که عبارتست از این که مدیران تمایل به رشد شرکت ماورای اندازه بهینه و نگهداری منابع بلااستفاده با هدف افزایش سودمندی فردی منجمله شأن و مقام، قدرت و جایگاه، پاداش و حقوق و دستمزد و شهرت و اعتبار خویش دارند.

میگل و دیگران) 2004)[7]در تحقیقی با عنوان چگونه سهامداران نهادی می توانند عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهند؟ به مطالعه ارتباط بین ترکیب مالکیت و بازده عملیاتی شرکتهای نمونه پرداختند نتایج پژوهش آنها شامل موارد زیر بوده می باشد : اول آنکه سطح مالکیت متمرکز (سهامداران نهادی) و مالکیت داخلی (مقصود مالکیت توسط اعضای هیئت مدیره می باشد ) به همراه ویژگی هایی مانند طرفداری از سرمایه گذاران ، توسعه بازارهای سرمایه ، فعالیت های بازار برای کنترل شرکت و کارایی اعضای هیئت مدیره می تواند منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد . ثانیاً ارتباط مثبت و معنادار بین مالکیت

[1]Ahmed & Duellman

[2]Schrand & Zechman

[3]Kahneman & Lovallo

[4]Hope & Thomas

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5]Masulis et al.

[6]Empire Building

[7]-Migel et al,2004,10

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد