تحقیقات بازاریابی نخستین گام در راه کشف و شناسایی بازار می باشد و در نتیجه زیربنای مدیریت سازی نهایی می باشد که برنامه کار خود را با در نظر داشتن نیازها و خواسته های بازار تنظیم می کنند. براساس مشاهدات مدیران، بازاریابی اغلب سازمانها از قدرت ابزاری در گسترش سهم بازار صادراتی و راهکارهای توسعه فروش چندان اطلاعی ندارند، به طوری که زعفران یکی از محصولات ارز آور ایران بوده که ارز آوری این محصول برای ایران در سال

1389 و 1390به ترتیب برابر با 325 و 366 میلیون دلار بوده می باشد و بر اساس آمار موجود گمرک ایران ، تولید زعفران در ایران از 5/87 تن در سالهای 1374 به 250 تن در سال 1390 رسیده می باشد.

زعفران در اکثر شهرهای استان خراسان به ویژه قائن، گناباد، تربت حیدریه، بیرجند و هم چنین فارس و یزد کشت می گردد اما به دلیل افزایش چشمگیر تولید بدون سرمایه گذاری در امور بازار رسانی و بی توجهی به تحقیقات بازرایابی و بازارگرایی، قیمت آن روبه نقصان گذاشته و در نتیجه تولید کنندگان و صادرکنندگان آن به غیر از عده قلیلی از آن محصول زیان خواهند دید.وازهمه بیشتر زعفران ایران در بازارهای جهانی ضرر خواهد نمود. برای مثال از مسایل اساسی صادرات زعفران ایران، صدور فله ای و بدون بسته بندی آن به کشورهای همسایه مانند امارات می باشد که در آن کشور بسته بندی شده و با قیمت مناسب تر به بازار نهایی صادرمی گردد و لذا بخش مهمی از ارزش افزوده آن نصیب امارات می گردد )پرمه و همکاران، 1388). با وجود آنکه عمده زعفران جهان در ایران تولید میگردد اما ارزش افزوده حاصل از صادرات مجدد آن توسط کشورهایی نظیر اسپانیا و ایتالیا و امارات تحصیل میگردد که این موضوع، تامل در این خصوص را ضروری و لزوم ارتقا جایگاه زعفران ایران در بازارهای جهانی عیان می سازد. از این رو شکاف موجود در تحقیقات بازاریابی برای صادرات زعفران از منظرصادر کنندگان، سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی توجیهی برای مطالعه این پژوهش خواهد بود.

 

1-5-اهداف تحقیق

 

تحقیق اهداف زیر را دنبال می کند

  1. شناسایی نیازهای مردم کشور مقصد برای صادرات زعفران

2.آگاهی و شناخت موانع و معضلات موجود به سر راه صادرات زعفران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3.مطالعه راهکاری جهت شناساندن زعفران به بازاری جدید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه