نظریه دیگری که به گونه تلویحی به موضوع انگیزه کارکنان و مدیران بخش عمومی تصریح دارد نظریه کار گزاری یا عاملیت می باشد. این نظریه فرض می کند که منافع مو کلان (عموم) با منافع کارگزاران و نمایندگانی که از سوی آنان برای اجرای امور محول استخدام شده اند در تعارض می باشد(Huang et al ,2004,p285). به بیانی دیگر، مو کلان به دنبال افزایش سود و منافع خود، و همچنین خواستار کوشش و کوشش کارگزاران در قبال تعهداتی هستند که بر عهده آنها گذاشته شده می باشد، اما کارگزاران منافع شخصی خود را در اولویت قرار میدهند و ممکن می باشد برای اجرای امور محول از سوی موکلان، کوشش و کوشش اندکی به اقدام آورند (زاهدی، محمود آبادی،1390،ص12)

2-1-8-4- عوامل مؤثر بر گرایش عاملیت و خادمیت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل مؤثر بر گرایش به عاملیت و خادمیت در سه دسته به تبیین ذیل طبقه بنــدی می شوند :

الف ) عوامل شناختی

عواملی نظیر مدل بشر، نیازها ،انگیزش،قیاس اجتماعی، احساس هویت و تعلق سازمانی را در برمی گیرد.

ب )عوامل ساختاری

عواملی از قبیل ، انعطاف پذیری یا عدم انعطاف پذیری ، مشارکتی بودن و هزینه مداری یا عملکرد گرایی را مد نظر قرار می دهند.

ج ) عوامل فرهنگی

عواملی از قبیل، جهت گیری زمانی ،فردگرایی ،جمع گرایی، و فاصله قدرت را لحاظ می نماید(همان منبع).

 

2-1-9- مقایسه تئوری عاملیت و خادمیت با تئوری های کلاسیک و نئوکلاسیک

اساسا تئوری عاملیت از نظر ویژگی ها و مشخصه ها با تئوری کلاسیک ها یکی می باشد و صرفا به نظر می رسد بحث ایجاد همکاری صمیمانه و تشریک مساعی با کارکنان که جزو اصول کلاسیک ها می باشد، در تئــوری عاملیت مطرح نمی گردد، هر چند که در رویکرد مدیریتی کلاسیک ها بحث کنترل به عنوان یک اصل اساسی مطرح می باشد در کنار اصل کنترل ، اصل تشریک مساعی را نیز مطرح نموده اند. از آن طرف تئــوری خادمیت نیز از نظر بسیاری از ویژگی ها با تئوری نئوکلاسیک ها مطابقت دارد. اما در خصوص مدل بشر به جای بشر خود شکوفا در تئوری نئوکلاسیک ها به بشر چند بعدی توجه گردید، نیازهای کلیه سطوح مد نظر قرار گرفته، انگیزش جنبه درونی و بیرونی داشته ، از نظر کاربرد قدرت از دو نوع سازمانی و شخصی بهره گیری می گردد و بالاخره اینکه در بحث خود ریسک مداری در تئوری نئوکلاسیک ها بحث خود کنترلی مطرح گردیده می باشد(رشید پور ،1385)

[1] -Agency Theory

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد