فرضیه اول: با افزایش عدم اطمینان محیطی ارتباط هموار سازی سود با بازده سهام قویتر می گردد.

فرضیه دوم:پایداری سود در شرکت هایی که در گذشته بیشتر اقدام به هموار سازی سودکرده اند تحت شرایط عدم اطمینان محیطی بیشتر می باشد.

1- 6 روش پژوهش :

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت در حوزه تحقیقات توصیفی- علت و معلولی می باشد زیرا محقق آن چیز که را که هست توصیف و تفسیر می کند.روش پژوهش استنادی و کتابخانه ای میباشد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از نرم افزار ره رآورد جدید و همچنین از اطلاعات آرشیوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری شده می باشد. پس از جمع آوری داده ها اطلاعات با بهره گیری از نرم افزار Eviwes و  Spssتجزیه و تحلیل می گردد.

1-7 جامعه و نمونه آماری پژوهش:

کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اووراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1391جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهد.

شرایط انتخاب نمونه به تبیین زیر بوده می باشد:

1 قبل از سال 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند

2پایان دوره مالی انها منتهی به پایان اسفند ماه باشد

3 اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیر های پژوهش در دسترس باشد

4 طی دوره پژوهش تغییر دوره مالی نداده باشند.

5 شرکت هایی که معاملات سهام انها حداقل سه ماه در یک سال مالی توقف داشته باشند از نمونه خارج می شوند.

6 شرکت های سرمایه گذاری ، هلدینگ، بانک ها ، بیمه ها، صندوق بازنشستگی و خدماتی از نمونه خارج می شوند.

 

1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقق از آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری شده می باشد. آمار توصیفی بعضی از اندازه گیری ها در مورد نمونه را ئه می دهد و با آمار استنباطی می توان درمورد کل جامعه اماری یر اساس نتایجی که از نمونه بدست آمده می باشد، قضاوت نمود این پژوهش برای آزمون فرصیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، آزمونt استیودنت ورگرسیون چندگانه بهره گیری نمود.

1- 9 تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش:

1-9-1هموارسازی سود

هموارسازی سود اقداماتی ارادی و آگاهانه توسط مدیران برای کاهش نوسانات سود با بهره گیری از ابزارهای حسابداری مشخص میباشد.(فدنبرگ و تیرول، 1995). در این پژوهش هموار سازی سود با بهره گیری از همبستگی منفی بین اقلام تعهدی اختیاری و تغیرات سود پیش بینی شده شرکت ها اندازه گیری می گردد

1-9-2عدم اطمینان محیطی:

عدم اطمینان محیطی تغییر در پدیده های اطراف سازمان میباشد.عدم اطمینان محیطی در این پژوهش توسط تغییرات فروش اندازه گیری می گردد.

 

1-9-3- کیفیت  سود

کیفیت سود مفهومی می باشد که دارای جنبه­های متفاوتی می باشد. به همین دلیل، تعاریف مختلف و معیارهای اندازه­گیری متفاوتی در ارتباط با آن مطرح شده­ که بعضی از مهم­ترین آنها عبارتند از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(روساین2 ,1999) سودی را با کیفیت­تر می­داند که پایدارتر باشد. از دید (ریچاردسون و همکاران3,2001)  کیفیت سود درجه ثبات عملکرد عایدات در دوره­ی آینده می باشد. تعریف (بنیش و وارگاس4 ,2002) از کیفیت سود احتمال پایداری عایدات جاری در آینده می باشد. (پنمن و ژانگ5 ,2003) کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آینده تعریف می­کنند.

(اسکیپرووینسنت،2003) کیفیت سود را مرتبط با سود مورد نظر هیکس می­دانند، یعنی ازدید آنان کیفیت سود حدی از صداقت می باشد که عایدات گزارش شده در گزارش سود مورد نظر هیکس را نشان دهد. طبق نظر ایشان کیفیت سود بر اساس ارتباط بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد تعریف می گردد و در آن سودی با کیفیت می باشد که به وجه نقد نزدیک تر بوده و دارای قابلیت استمرار و پیش بینی باشد.

 

1-11ساختار پژوهش

در فصل اول درمورد هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی، اهداف و علت های اهمیت آن مطرح گردید و ضمن ارائه فرضیه های پژوهش واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در پژوهش تعریف گردید. در فصل دوم ادبیات حسابدرای و مالی در زمینه پژوهش ارائه شده می باشد و تاریخچه مختصری از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که با موضوع پژوهش در ارتباط بوده ارائه شده می باشد. در فصل سوم راجع به روش پژوهش و مدلهای مورد بهره گیری در مطالعه فرضیات پژوهش اراده شده و اهم زوشهای گرد آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و محاسبات انجام شده اظهار شده می باشد. در فصل چهارم اختصار ای از نتایج و اطلاعات بدست آمده از روشها و مدلهای مورد بهره گیری ارائه شده می باشد. برای آزمود فرضیه های پژوهش از نرم افزار Eviwes Eviwes و  Spss بهره گیری شده می باشد. در فصل پنجم نیز تحلیلی از نتایج به دست آمده و همچنین پیشنهاداتی که میتواند در تحقیقات آتی مورد بهره گیری قرار گیرند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد