رهبری همواره با بشر عجین بوده می باشد. از زمانی که بشر بصورت بدوی و با شکار حیوانات روزگار می گذرانید، زمانی که دوام و بقای او به توان وی در هدایت نیرو در شکارگاه و شکار بستگی داشت و یا زمانی که گروههایی از خانواده های صحرانشین برای منبع تامین غذا، نقل و مکان می کردند، همواره رهبری وجود داشته می باشد.(کیپن برگر، ۲۰۰۲،ص۳).

اهمیت موضوع رهبری در سازمانها، باعث گردید که اندیشمندان و محققان مدیریت در پی کشف ویژگی ها و خصوصیات رهبران موفق در سازمانها بر آیند و همواره در کوشش باشند تا مشخصات رهبر موفق را در سازمان ذکر کنند. در پی این تلاشها در دهه های اخیر مکاتب رهبری و نظریات متعددی در زمینه رهبری شکل گرفته و به جامعه علمی معرفی شده می باشد Kwong & Zhen,2014,p18) ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در رهبری خدمتگزار محرک و انگیزه اولیه بایستی مطلوبیت برای خدمت کردن باشد.( گرین لیف۱۹۹۷، سنگه۱۹۹۵، بلاک ۱۹۹۳، باتن ۱۹۹۷ و دیگران) سبک رهبری خدمتگزار، وقتی که رهبر خود را در جایگاه خدمت کردن به پیروان و کارکنان زیر دست قرار می دهد، قابل تصویر می باشد. خود خدمتی نباید محرک و انگیزه برای رهبر باشد بلکه او بایستی بر قله برنامه انگیز شی بالاتر یعنی توجه و تمرکز به نیاز دیگران صعود کند.(راسل و استون، ۲۰۰۲، ص۱۴۵). در این بین رهبران تأثیر مهمی در ایجاد، حفظ و توسعه اعتماد دارند. یک وظیفه اساسی رهبران ایجاد زمینه ای می باشد که در آن رهبر و پیرو بتوانند در فضای اعتماد متقابل، هدف هایی که بر سر ارزش آن توافق دارند را تحقق ببخشند( قلی پور و همکاران ،1388،ص116).

بدون وجود رهبری یا جریان هدایت، ممکن می باشد حلقه اتصال میان اهداف فردی و سازمانی ضعیف و گسسته گردد. گسست این حلقه، به معنی تردید نسبت به اهمیت اهداف و منافع فردی پیش روی اهداف و منافع سازمان می باشد. وجود چنین تردیدی، یک آفت جدی در شکل گیری اعتماد سازمانی می باشد( Kwong & Zhen,2014).

سازمان ها و مدیران کاملاً آگاهند که با تغییری سریع و پیچیده روبرو هستند و این حرکت نا معلوم به سوی آینده، با تقاضای افراد برای مشارکت بیشتر در همه سطوح سازمانی همراه می باشد و به گونه شگفت انگیز باعث تغییر ادراکات رهبری، به ویژه در تأثیر های ارتباطی بین پیرو و رهبر شده می باشد. اغلب تئوری ها با در نظر داشتن اهمیت تأثیر رهبر در قبال پیروان برای انجام مأموریت سازمان پایه ریزی شده اند و این جای سؤال می باشد که رهبر چه اثری می تواند بر توجه های شغلی کارکنان داشته باشد. هرچند عوامل متعددی بر توجه ها و رفتار کارکنان تأثیرگذارند، سبک رهبری خدمتگزار به عنوان رویکردی نو ممکن می باشد از نظر ارتقای عملکرد اعضای سازمان از طریق پرورش توجه ها و رفتارهای کاری آنان مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی برای رهبران سازمان ها سودمند باشد( خوشبختی ،1391،ص114). در چنین زمینه ای، پژوهش درمورد ارتباط بین رهبری خدمتگزار و اعتماد، مورد توجه صاحبنظران و محققان و ضمنا مدیران و کارورانی  قرار دارد که در دنیای واقعی کار به ضرورت وجود یک سبک متفاوت برای هدایت و جهت دهی به کوشش های افراد و عملیات سازمان پی برده اند(نصر اصفهانی و همکاران، 1390).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه