شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقصود از سبک رهبری ،چگونگی رفتار رهبر در زمانی که کوشش در تأثیر گزاری بر عملکرد افراد دیگر دارد می باشد. به اظهار دیگر چگونگی سرپرستی مدیران بر دیگران و چگونگی رفتاری که افراد در موقع تأثیر گزاری و نفوذ بر عملکرد زیردستان از خود بروز می دهند را سبک رهبری می گویند(رضائیان، 1391،ص165).

سبک های رهبری بحث رهبری و تأ ثیر آن بر عملکرد و اثربخشی سازمان، دیر زمانی می باشد که در محافل مدیریتی مطرح گردیده می باشد. متخصصان رهبری راههای مختلفی را برای شناخت موضوع رهبری و ارتباط آن با اثربخشی سازمان انتخاب کرده اند و بر مبنای آن تئوری های متعددی شروع مباحث رهبری با تئوری های شخصیتی و  را ارئه نموده اند. (Francoeur,2008),

اگر رهبران بخواهند در میان افراد به گونه اثر بخش و کارا تأثیر گزارند لازم می باشد در به کارگیری سبک های رهبری انعطاف داشته  و قدرت تشخیص نیازهای زیردستان را داشته باشند و با آنها نوعی توافق در روش اعمال سبک رهبری را به دست اورند  Luthans,2009,p455) ( .

 

2-1-4- وظایف رهبری

رهبران گروه ها و سازمان ها معمولا مجموعه ای از وظایف مختلف را بر عهده دارند . این وظائف به صورت زیر دسته بندی می گردد.

  • داوری کردن[2] : زمانی که اعضای سازمان موافقت چندانی با انجام یک اقدام نداشته باشند ، رهبر ممکن می باشد از طریق حکمیّت یا تصمیم گیری شخصی به حل مشکل بپردازد (قاسمی،1390،ص440).
  • دریافت پیشنهاد : ارائه و تأکید بر پیشنهاد توسط رهبر ،این فرصت را به وی می دهد تا بدون آنکه از دستورات مستقیم بهره گیری کند، از جانب زیر دستان خود نیز نظرات و عقاید گوناگون را دریافت دارد.
  • تدارک و عرصه اهداف : هدف های یک سازمان دارای یک معیار مشخص نیست ، بلکه بایستی بوسیله رهبر تهیّه؛ تنظیم و ارائه گردد.
  • بازبینی اجرای عملیات : رهبری یک گروه یا سازمان اعم از این که خود سیاست های گروه را تعیین نمایند یا ننمایند،در هر صورت مسئولیت بازبینی اجرای این سیاست ها را بر عهده خواهد داشت.
  • برنامه ریزی : یکی از وظائف رهبری ،تصمیم گیری در مورد انتخاب روش ها و وسائل برای رسیدن به هدف ها می باشد که غیر از برنامه ریزی گروه می باشد.
  • سیاست گذاری : درگیر شدن در طراحی هدف ها و سیاست گذاری های یک گروه یا سازمان و دخالت برای پیاده کردن آنها، یکی از وظائف مهم رهبری گروه یا سازمان می باشد.
  • کنترل کننده روابط داخلی : با در نظر داشتن اندازه تسلّطی که رهبر نسبت به جزئیات ساختار گروه و روابط گروهی دارد، می تواند نسبت به کنترل روابط داخلی گروه تأثیر مهم و سازمان دهنده ای را داشته باشد.
  • نمونه بودن : رهبر لازم می باشد خود نمونه بارز رفتاری باشد، که از افراد گروه انتظار می رود.رهبر ضمن اینکه مسئولیت نمایندگی سازمان خود را در بین دیگران بر عهده دارد، همچون یک عنصر شاخص ویک نهاد خدمتگزار اقدام می ‌کند.
  • به عنوان شبه پدر : رهبر می تواند در بسیاری از موارد، منبعی برای پاسخ به تمایلات و احساسات پیروان به حساب آید و پیروان او را همچون پدری که هم تشویق و هم تنبیه او جنبه دلسوزی دارد، پنداشته و مسائل و معضلات خود را با او در میان بگذارند.
  • به عنوان سپر بلا : رهبری که تأثیر پدر را بر عهده دارد، در صورت لزوم پاسخگوی عوارض ناشی از نتایج کار دیگران می گردد، در حقیقت رهبر در سطح همه گروه یا سازمان نیز می تواند پناهگاه ومحملی برای جلوگیری از روحیه یأس و ناامیدی در شکست های گروه باشد و با قبول مسئولیت، سپر بلایی برای افراد سازمان و گروه گردد(همان منبع،ص441).

[1] -Leadership Style

[2]– Arbitrating

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه