راسل و استون، نه ویژگی شناسایى شده را با عنوان ویژگی های عملیاتى طبقه بندی کرده اند. طبقه بندی به ویژگی های وظیفه ای از نتایج موجود در ادبیات رهبری ناشی شده می باشد که به کرات تکرار شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ویژگی های وظیفه ای، مشخصه ها و کیفیت های عملیاتى قابل تشخیص هستند که به رهبران تعلق دارند و در رفتارهای رهبر در محیط کار نظاره می شوند. ویژگی های وظیفه ای ویژگی های کارآمد بودن رهبری خدمتگزار می باشند. آنها ویژگی های قابل تشخیصی هستند که اجرای مسئولیت های رهبری را امکان پذیر می کنند. هر ویژگی وظیفه ای از دیگر ویژگی های مجزا می باشد. البته آنها با یک دیگر مرتبطند و در بعضی از موارد به صورت متقابل بر یکدیگر اثر می گذارند(همان منبع).

  • ایجاد چشم انداز :یکی از ویژگی های اصلی رهبر خدمتگزار ایجاد یک چشم انداز الهام بخش و استراتژیک برای سازمان می باشد. بینش، اعضای سازمان را با یکدیگر متحد و یکپارچه می کند و الهام‌بخش بزرگی و عظمت به آنان می باشد.
  • درستکاری و کمال جویی :درستکاری، بیشتر با صادق‌بودن و راستگویی ارتباط دارد و کمال جویی تبعیت از کدهای عمومی اخلاقی را منعکس می کند.
  • اعتماد :اعتماد، به‌واسطه تعامل مستقیم رهبر با پیروان به‌وجود می آید. در غیاب اعتماد، ترس سازمان را فرامی­گیرد و مانع بهره وری می گردد. رهبران به‌مقصود ایجاد اعتماد بایستی کمال جو و درستکار باشند.
  • خدمت رسانی :در درجه نخست و مقدم تر از هر کاری، یک رهبر خوب به دیگران خدمت می کند. انگیزه اساسی و بنیادین برای رهبری بایستی علاقه مندی به خدمت رسانی باشد.
  • الگوسازی :رهبران از طریق انجام بعضی از اقدامات و نمونه­ها، مدل رفتاری خود را در معرض دید پیروان قرار می دهند. آنها کوشش می کنند تا با ارائه مدل رفتاری خود، پیروان را به تعهد، فداکاری، نظم و انضباط، تعالی و بهترین بودن تشویق کنند. آنها، ارزش های مناسب را از طریق اقدام و کردار که چیزی بیش از حرف و کلمات می باشد به تدریج در فرهنگ سازمان تزریق می کنند.
  • پیش گامی :رهبران، لازم می باشد که در ریسک پذیری، ایجاد روش­ها و مسیرهای جدید، به کارگیری رویکردهای جدید نسبت به مسائل قدیمی پیشگام باشند. آنها بایستی عامل تغییر و تحول در سازمان و دارای ابتکار اقدام باشند.
  • قدردانی از دیگران :رهبران خدمتگزار به صورت عیان و قابل نظاره از پیروان خود قدردانی می کنند، به آنها ارزش می دهند، آنها را ترغیب می کنند و به آنها توجه دارند. آنها از موفقیت دیگران لذت می برند. همچنین الهام بخش امید، شجاعت، عشق، تصاویر مثبت ذهنی به پیروان هستند و آنها را تشویق می کنند
  • توانمندسازی :رهبران خدمتگزار، توان رهبری خود را از طریق توانمندساختن افراد برای هدایت، چندین برابر می کنند. توانمندسازی بر کار تیمی تاکید می کند. به‌مقصود دستیابی به توانمندسازی، رفتار رهبر بایستی کششی باشد تا اینکه فشاری باشد. سبک کششی از طریق جذب افراد و انرژی دادن به آنها موثرتر از سبک فشاری می باشد. هدف از توانمندسازی پرورش رهبران کافی در همه سطوح سازمان می باشد(همان منبع).

علاوه بر ویژگی های وظیفه ای، در مطالعه ادبیات، ویژگی های دیگری برای رهبری خدمتگزار قابل تشخیص می باشد که در اینجا با عنوان ویژگی های مکمل طبقه بندی شده اند و عبارتند از:

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه