شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش کوشش بر این می باشد که به سوالات اصلی پژوهش که به صورت زیر می باشد، پاسخ داده گردد:

  1. آیا بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران ارتباط­ای هست؟
  2. آیا درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد؟
  3. آیا دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد؟
  4. آیا درصد مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد؟

1-6) فرضیه‌های پژوهش :

پس پژوهش فوق  دارای 4 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی به تبیین زیر می باشد:

فرضیه ١: بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران ارتباط هست.

1-1. بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و بازده سهام ارتباط هست.

1-2. بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و حجم معاملات ارتباط هست.

فرضیه 2: درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد.

2-1. درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و بازده سهام تأثیر دارد.

2-2. درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و حجم معاملات تأثیر دارد.

فرضیه 3: دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد.

3-1. دوگانگی وظیفه مدیر عامل به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و بازده سهام تأثیر دارد.

3-2. دوگانگی وظیفه مدیر عامل به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و حجم معاملات تأثیر دارد.

فرضیه 4: درصد مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد.

4-1. درصد مالکیت نهادی به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و بازده سهام تأثیر دارد.

4-2. درصد مالکیت نهادی به عنوان یکی از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و حجم معاملات تأثیر دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد