شاخص دیگری که برای محاسبه پراکندگی صفت متغیر به کار می­رود، عبارت می باشد از نیم­واریانس که برای انحرافات نامطلوب به کار می­رود. به بیانی دیگر اگر ریسک را احتمال زیان معرفی کنیم، آنگاه تغییرات مطلوبی (یعنی افزایش نرخ بازدهی دارایی مالی) به عنوان ریسک محسوب نمی­گردد و فقط آن دسته از مشاهداتی که کمتر از میانگین نرخ بازدهی می­باشند، به عنوان ریسک محسوب می­شوند (رادپور و عبده تبریزی، 1388):

=

= بازدهی دارایی در خلال مدت T

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

K = تعداد مشاهدات

= Eامید ریاضی نرخ بازدهی

نیم انحراف معیار

 مشابه انحراف معیار که جذر واریانس می­باشد، نیم­انحراف معیار نیز جذر نیم­واریانس می­باشد (رادپور و عبده تبریزی، 1388):

SSV =

شایان ذکر می باشد، در صورتی که توزیع بازدهی نرمال باشد، بهره گیری از انحراف معیار و نیم­انحراف معیار و نیز واریانس و نیم­واریانس نتیجه یکسانی خواهد داشت. به اظهار دیگر بهره گیری از نیم واریانس و نیم انحراف معیار زمانی توصیه می­گردد که توزیع بازدهی نرمال نباشد.

2-5. پیشینه پژوهش

در این قسمت آغاز تحقیقات انجام شده در خارج از کشور و سپس تحقیقات انجام شده در ارتباط با بازار سرمایه ایران آورده شده می باشد.

2-5-1. تحقیقات انجام شده در ارتباط با مدل سه عاملی فاما و فرنچ

تحقیقات زیادی در ارتباط با عوامل تبیین­دهنده بازده انجام گرفته می باشد. در این بین عوامل مربوط به مدل سه عاملی فاما و فرنچ (ارزش بازار شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار)-  به دلیل تبیین­دهندگی بهتر بازده سهام – از مقبولیت نسبی بیشتری برخوردار شده می باشد. این مدل در بازارهای زیادی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در این قسمت، بعضی از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در ارتباط با این مدل تشریح می­گردد.

فاما و فرنچ در سال 1993 به آزمون مدل خود پرداختند. جامعه آماری آنها شامل کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس  NYSE، AMEX و NASDAQ از سال 1963 لغایت 1990 بود. آنها در پژوهش خود پرتفلیو­ها را براساس ارزش وزنی رتبه­بندی و سپس متغیرهای مدل را محاسبه نمودند و با بهره گیری از  رگرسیون سری زمانی به آزمون متغیرها پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که بین اندازه و میانگین بازده سهام ارتباط معکوس و بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و میانگین بازده سهام ارتباط مستقیم هست. نتایج مطالعه آنها نشان می­دهد که از دو بعد مطرح شده در تحلیل رگرسیون (معنی­دار بودن شیب و  بالا بودن  از یک طرف و عرض از مبدا در رگرسیون از طرف دیگر)، سه عامل ریسک سهام به خوبی می­توانند بازده را تبیین کنند.

در مطالعه بین­المللی که با مطالعه داده­های ماهانه از 20 کشور مختلف طی سال­های 1982 تا 1997 انجام گرفت، روون­هورست[1] (1999) ارتباط مثبت و مستقیم ارزش بازار،

[1] Rouwenhorst

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد