3-14-1-2-  شاخص رنجش داکسی [2]

داکسی در اواسط دهه 1970 ادعا نمود که ساکنین محلی در مناطق گردشگری به مرور زمان توجه­های خود را نسبت به دیدارکنندگان تعدیل می­کنند. به نظر داکسی تعدیل توجه ساکنین دارای چند مرحله می باشد. از نظر وی، در دیدارهای اولیه، از گردشگران با شادمانی استقبال می­گردد و سپس به مرور زمان و با رشد گردشگران، توجه­ها به سوی مراحل بی­تفاوتی، ناراحتی و نهایتاً پرخاشگری صریح حرکت می­کنند(میسون، 2003، ص 80).

[1] – Carrying Capacity

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Doxey’s Irritataion Index

-1-2- عوامل موثر بر توسعه مقصد گردشگری

در این قسمت با مطالعه دیدگاه های صاحبنظران : اینسکیپ(1991) ،گان (2002) ، اسواربروک (2003)، رحمان سرشت (1379) و زاهدی (1385) ،به ذکر عوامل داخلی و خارجی موثر بر مقصد گردشگری پرداخته می گردد.

1-15-1-2- عوامل محیط داخلی مؤثر بر مقصد گردشگری

عوامل داخلی شامل کلیه بخش عرضه سیستم گردشگری می شوند که در ذیل ارائه می گردند:

1- جاذبه‌ها و فعالیتهای گردشگری

بطور کلی جاذبه‌ها و فعالیتهای گردشگری را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

جاذبه‌های طبیعی که بر اساس ویژگی های محیط طبیعی شکل می‌گیرند. این

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

 

دسته‌ها: پایان نامه