از نظریه‌های اقتصادی نئوکلاسیک این‌گونه استنباط می گردد که بشر اقتصادی الگوی ساده‌ای از رفتار اقتصادی بشر می باشد که بر اصولی نظیر منفعت شخصی کامل استوار می باشد. بشر اقتصادی، توجه خاصی می باشد که اقتصاددانان با درجات متفاوتی از آن طرفداری می‌کنند (همانند آن چیز که در مورد فرضیه بازار کارا هست). بعضی شکل نیمه‌قوی آن را می‌پذیرند. در این نوع، رفتار اقتصادی عقلایی کامل نیست، بلکه به درجاتی احتمال رفتارهای غیرعادی هست. بعضی دیگر از شکل ضعیف بشر اقتصادی طرفداری می‌کنند. در این حالت رفتارهای عقلایی هست، اما خیلی قدرتمند نیست. در تمام این گونه‌ها، فرض اساسی مشترک این می باشد که بشر می‌خواهد تا جایی که ممکن می باشد عقلایی رفتار کند، نفع شخصی خود را حداکثر کند و تصمیم‌های اقتصادی کاملاً عقلایی بگیرد. علاقه اقتصاددانان به مفهوم بشر اقتصادی عقلایی، دو دلیل اساسی دارد:

الف) بشر اقتصادی، تجزیه و تحلیل اقتصادی را به نسبت آسان می کند.

ب) بشر اقتصادی این امکان را برای اقتصاددانان فراهم می‌سازد که یافته‌های خود را کّمی‌ نمایند، بهتر پردازش کنند و درک آن را ساده سازند؛ زیرا صرفاً در شرایطی که بشر‌ها رفتار کاملاً عقلایی دارند و به مقصود حداکثر کردن منفعت بر مبنای اطلاعات کامل تصمیم‌گیری کنند، امکان کّمی‌کردن رفتار آنها فراهم می گردد. اما در طرف مقابل، منتقدان بشر اقتصادی با به چالش کشیدن این سه فرض بنیادی، عقلانیت کامل، منفعت شخصی کامل و اطلاعات کامل همچنان راه تقابل را می‌پیمایند ]بدری1388.[

طی دهه 1990، عمده مطالعات دانشگاهی از تحلیل‌های اقتصادسنجی سری‌های زمانی قیمت‌ها، سودهای نقدی و عایدات به بسط الگوهایی که روانشناسی افراد را به بازارهای مالی ارتباط می‌دادند، سوق پیدا نمود. به این شکل که محققین استثناهای فراوانی را در بازارهای مالی پیش روی داشتند که الگوهای نظری در قالب نظری در قالب نظریه جدید مالی قادر به تبیین آن‌ها نبودند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در گذشته به‌این نتیجه رسیده بودند که پدیده‌های روانشناختی تأثیر مهمی‌را در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند. با این تفاصیل مطالعات رسمی ‌و دانشگاهی در این حوزه در طی دهه 1990 گسترش پیدا نمود ] تلنگی1383 [.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5-1) واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد

همه روزه جریان قدرتمند و مداومی از اطلاعات بسیار زیاد به بازار هست. اگر بازار کارا باشد، به محض دریافت این اطلاعات قیمت اوراق بهادار بایستی واکنش نشان دهد و تعدیل گردد. واکنش معمولاً نمی‌تواند آنی باشد. اما فاصله بین دریافت اطلاعات و واکنش قیمت‌ها بایستی با روش‌ها و تکنیک‌های در دسترس جهت دریافت و پردازش اطلاعات، متناسب باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد