شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف نظری : پدیده ای پویا که به کنش متقابل و عامل های مختلف مانند پیامدهای شناختی بالقوه ، وابستگی و احساس امنیت در ساخت اعتماد مؤثر می باشد(پناهی ، 1387، ص89).

تعریف عملیاتی :عبارت می باشد از متغیر همدلی ، که به سنک صبور بودن ، کوشش برای ایجاد روابط کاری مثبت و بهتر انجام شدن کار تصریح دارد .متغیر صداقت که به پذیرش دیگران به همان صورت ، حق مداری و انصاف در رفتار و گفتار تصریح دارد و متغیر قابلیت انعطاف ، که به مسئولیت پذیری ، پایبندی به اصول اخلاقی و پذیرش تفاوت ها تصریح می کند(ونگ و ژن،2014).

4- گروه ساز :

تعریف نظری : مدیریت اثر بخش و موفقیت در انجام اهداف فردی و اداره کردن تعارض درون گروه ها می باشد(پناهی ،1387،ص94).

تعریف عملیاتی : عبارت می باشد از متغیر تفویض اختیار که تصریح به شریک کردن دیگران در اختیار و قدرت ، مسئول و پاسخگو دانستن ، افزایش حیطه نظارت و نفوذ ، متغیر تصمیم مشارکتی که تصریح به ،همکاری جایگزین رقابت کردن ، تشویق به مشارکت ، اجرای تصمیم های جمعی ، متغیر شناسایی قابلیت ها که تصریح به کمک به رشد دیگران ،محیطی مشوق یادگیری ، کوشش همکاران برای توسعه مهارت شان دارد(ونگ و ژن،2014).

5- بصیر :

تعریف نظری : درک کلی از جایگاه و درک از محدودیت ها و واقعیت های موجود و نتایج احتمالی از تصمیمات آینده را مورد مطالعه قرار دادن (باقر سلیمی و همکاران ،1389،ص25).

تعریف عملیاتی : عبارت می باشد از : متغیر دوراندیشی که تصریح به ترسیم چشم انداز روشن از آینده ،تأثیر همکاران در مقصد آینده و پایش به سوی مقصد و متغیر آگاهی بخش تصریح به کمک به توزیع اطلاعات ،راهنمایی از پیشکسوت ها، آسان بودن دسترسی به اطلاعات و آمار و متغیر مفهوم ساز ، تصریح به یکی بودن گفتار و اعمال ، روحیه توانستن ، آفرینش ارزش های ماندگار دارد(ونگ و ژن،2014).

6- متواضع :

تعریف نظری : ترجیح دادن منافع خود فدای منافع دیگران و بجای آوردن عملی از روی فروتنی بدون چشم داشت(قلی پور،1388).

تعریف عملیاتی :عبارت می باشد از متغیر رفتار برابر که تصریح به پذیرش انتقاد با گشاده رویی ،تکریم ویژه نداشتن در قبال رهبری ، مغرور نبودن و به دیگران که تصریح به کمک به دیگران در تحقق اهداف ،کار کردن در کنار دیگران ، در نظر داشتن ضعیف تر ها و متغیر الویت دادن به نیاز دیگران که تصریح به مقدم دانستن نیاز دیگران ، بهره گیری از قدرت و اختیار برای حل مشکل کارکنان ، ارجح دانن کارکنان به سازمان تصریح دارد(ونگ و ژن،2014).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد