تعاریف متنوعی از رهبری خدمتگزار اظهار شده می باشد که به بعضی از آنها تصریح می گردد

  • رهبری خدمتگزار عبارت می باشد از درک و اقدام به گونه ای که، رهبر منافع دیگران را بر تمایل و علاقه شخصی خود ترجیح دهد(نصر اصفهانی ،نصر اصفهانی،1389،ص146).
  • گری لیف رهبر خدمتگزار را کسی می داند که دید مشترکی از موفقیت ترسیم می کند
  • رهبر خدمتگزار کسی می باشد که بیشترین تأکید ش بر پیروان خوب می باشد نه علاقه های آنان.
  • رهبری خدمتگزار یک نظریه مدرن با ارزش برای رهبری سازمانها می باشد. انگیزه اصلی برای رهبری ، خدمت به دیگران می باشد . کمک به دیگران یکی از اصول رهبری می باشد.
  • رهبری خدمتگزار گونه اى جدید از رهبری می باشد که بر مبنای خدمت رسانى ارائه شده می باشد(کسمایی و همکاران،1390،ص377).

 

2-1-8- خدمت عمومی

در رویکرد خدمات عمومی  جدید، خدمت به مردم و جامعه، مبنای انگیزش مدیران دولتی تشکیل می باشد. از این رو می توان خدمات عمومی جدید دنهارت را نزدیک ترین بحث به رهبری خدمتگزار به شمار آورد. نظریه پردازان و مدیران حرفه ای اداره دولت، ایده خدمات دولتی جدید را هم در ادراک روابط میان شهروندان و مدیران حرفه ای حکومت و هم در رویکردشان به رهبری و مدیریت واحدهای اداری حکومت، مدنظر قرار داده اند! قابل تامل می باشد که بر اساس دیدگاه دنهارت خدمات دولتی جدید با ریشه در دیدگاه انسانگرایی سازمانی و اداره دولتی جدید و تکیه فلسفی بر نظریه های کنش، نظریه انتقادی و فرانوگرایی، توسط تعداد قابل توجهی از خدمتگزاران مایل به تحول دولت شکل گرفته می باشد(پور عزت، علی اصغر، 1387 ). در حالی که گرین لیف بر آن می باشد که رهبری خدمتگزار بر فلسفه خدمت رسانی استوار شده می باشد و رهبران خدمتگزار، توانمند سازی، اعتماد متقابل، روحیه همکاری، بهره گیری اخلاقی از قدرت و ارزش خدمت رسانی به پیروان را به هر چیز دیگری در سازمان ترجیح می دهند قابل تامل می باشد که اعتماد نیز به شدت تحت تاثیر فرهنگ می باشد. Joseph & Winston , 2005,P11))

 

2-1-8-1- نظریه انگیزه خدمت عمومی[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که اولین بار به گونه عمده توسط پری و وایز ( 1990 ) مورد توجه قرار (PSM) مفهوم انگیزه خدمت عمومی گرفت، برای تشریح تفاوت انگیزشی بین کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی به کار میرود. مفهوم اولیه انگیزه خدمت عمومی در تحقیقات بوخانان ( 1975 ) و رینی ( 1982 ) مطرح گردید. در سال 1990 پری و وایز انگیزه تمایلی فردی برای پاسخگویی به انگیزه هایی تعریف کرده اند که اساساً یا منحصراً » خدمت عمومی را به عنوان« در نهادها و سازمانهای عمومی ریشه دارند(زاهدی، محمود آبادی،1390،ص13)

اساس مفهوم انگیزه خدمت عمومی این می باشد که بجای آوردن شغلی که منجر به افزایش منافع عمومی شده و

برای دیگران مفید و سودمند می باشد، برای کارکنان دولت هم مشوق و انگیزاننده می باشد. نظریه انگیزه خدمت عمومی چنین فرض می کند که بعضی از مدیران و کارکنان دولتی با انگیزه هایی به غیر از منافع فردی مانند دلسوزی، اجرای وظیفه شهروندی و فداکاری و ایثار به مشاغل دولتی علاقه مند و از این طریق برانگیخته می شوند. بر همین اساس پری انگیزه خدمت عمومی را در قالب یک الگو با چهار مؤلفه مطرح نمود. این مؤلفه ها عبارتند از: تمایل به خط مشی گذاری عمومی [2]، تعهد به منافع عمومی [3]، دلسوزی [4]، و ایثار و فداکاری [5](همان منبع).

 

[1]-Public Service Motivation

[2]– Attraction to policy making

[3]– Commitment to the public interests

[4] -Compassion

[5] -Self-Sacrifice

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد