به جهت کاربرد نتایج این پژوهش در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها، می‌توان پژوهش حاضر را از نظر هدف، کاربردی نامید. از نظر نحوه گردآوری داده‌های پژوهش نیز به دلیل مطالعه و توصیف وضع موجود، متغیرهای پژوهش و روابط آنها در جامعه مورد مطالعه، پژوهش حاضر جزء تحقیقات توصیفی وازنوع همبستگی می‌باشد و برای انجام آن از مراحل زیر بهره گیری شده می باشد:

  • تصریح سنجی : اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها می باشد. در پژوهش حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها، الگوی مورد نظر انتخاب شده و برازش می گردد.
  • تجزیه و تحلیل داده ها : مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مورد نیاز و مناسب می باشد. اطلاعات لازم مبتنی بر بانک اطلاعاتی و نظر مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می باشد.

روش سنجی : پس از طی مراحل اول و دوم بایستی روش مناسب مطالعه مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب گردد. در مطالعه حاضر پس ار تبیین مدل در قالب تابع  خطی از روش پنل دیتا جهت تخمین بهره گیری می گردد.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری : در این مرحله، نتایج تخمین الگوی تدوین شده با بهره گیری از داده های موجود ارزیابی می گردد. در این راستا از آزمون های ریشه واحد (لوین و لین – ایم – پسران و شین ) ، هم انباشتگی ، t ، F ، LM ، Hausman ،دوربین واتسون و … بهره گیری خواهد گردید.
  • تحلیل نتایج : در انتها نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل می گردد و بر اساس آن پیشنهادات و راهکارها ارائه می گردد.

همچنین پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی می باشد و از نظر ماهیت و روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی و همبستگی می باشد و از ابزارهای مصاحبه و اطلاعات ثانویه بهره گیری می گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر 49 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، و از اطلاعات ثانویه بانک های اطلاعاتی بیمه مرکزی کشور، سالنامه آماری استان ها و مرکز آمار ایران بهره گیری شده می باشد. مدل پژوهش با بهره گیری از نرم افزار Eviews  و با بهره گیری از روش های آمار و اقتصاد سنجی (پانل دیتا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد