در این پژوهش از پرسشنامه ای شامل 4 بخش برای جمع آوری داده ها بهره گیری شده می باشد که یکی ازبخش های پرسشنامه مرتبط با تحقیقات بازاریابی و سه بخش دیکر به سنجش تأثیر تحقیقات بازاریابی بر افزایش صادرات ، بازارگرایی و افزایش سهم بازار می پردازد.

این پرسشنامه شامل 23 سوال در 4 مجموعه سوال می باشد که از مقیاس فاصله ای لیکرت جهت سنجش نظرات پاسخ دهندگان پژوهش بهره گیری شده می باشد، که به تناسب هر یک از متغیر های موجود در مدل پژوهش، مجموعه سؤالات مرتبط با آن تنظیم و ارائه گردیده می باشد .

اطلاعات ثانویه از مطالعه و مطالعه اسناد، مدارک و مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی کسب خواهند گردید. پرسشنامه مزبور در ضمیمه 1 آمده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-5- روایی , پایایی پرسشنامه

هر چه از ابزار دقیق تر و بهتر در جمع آوری داده ها بهره گیری کنیم ،داده ها از ضمانت بالاتری برخوردار بوده و این امر خود کیفیت علمی پژوهش را افزایش خواهد داد. دو معیار عمده برای آزمودن صحت و خوب بودن سنجه ها، روایی و پایایی می باشد به گونه کلی روایی و پایایی، دقت علمی کاربردی در مطالعه پژوهش را تصدیق و تأیید می کند (دانایی فرد و همکاران ، 1386) .

3-5-1- روایی[1]

روایی بدین معنی می باشد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد زیرا بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری، نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و همکاران ، 1386). به تعبیری دیگر مقصود از روایی این می باشد که سؤالات  مندرج در ابزار دقیقاً متغیر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، بدین معنی که هم داده های گرد آوری شده از طریق سؤالات مازاد بر نیاز پژوهش نباشد و یا به بیانی دیگر عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. (حافظ نیا ، 1385).

روایی را به شکل های مختلف همچون روایی ظاهری، محتوایی ، ملاکی و ساختی طبقه بندی کرده اند. (عباس زادگان ، 1384). در روایی ظاهری این سؤال مطرح می باشد که ابزار اندازهپ گیری تا چه حد از نظر نوع و فرم سؤالات به گونه ای تدوین گردیده می باشد که آن چیز که را که بایستی اندازه بگیرد، می سنجد؟

در حالی که در روایی محتوا، بحث بر سر کفایت داده ، تعداد و محتوای سؤالات برای سنجش همه ابعاد مفهوم مورد مطالعه می باشد (مهرگان و زالی، 1385). در این پژوهش جهت سنجش روایی پرسشنامه، از روایی ظاهری در جهت سنجش روایی پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. مقصود از روایی ظاهری منطقی بودن، جالب بودن و تناسب ظاهری ابزار پژوهش می باشد و زمانی اهمیت می یابد که مثل اینکهً سؤال ها انگیزش، رغبت و تمایل آزمودنی را به همکاری و پاسخ دادن ایجاد نماید. (عباس زادگان ، فتوت ، 1384)

3-5-2- پایایی

قابلیت اعتماد (پایایی) ابزاری می باشد که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می گردد. به اظهار دیگر عبارت می باشد از یک وسیله اندازه گیری که برای بخش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد بهره گیری قرار می گیرد. نتایج مشابهی از آن حاصل می گردد. به بیانی دیگر ابزار پایا و یا معتبر ابزاری می باشد که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا ، 1385).

یکی از روش های محاسبه پایانی، بهره گیری از فرمول کرونباخ می باشد  . این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری مانند پرسشنامه به کار می رود (سرمد و همکاران ، 1386).

ضریب آلفای کروخ عددی می باشد بین صفر و یک. مقادیر آلفای کمتر از 6/0 نشان دهنده پایایی ضعیف، دامنه 7% پایایی قابل قبول و بیش از 8% پایایی خوب می باشد (سکاران ، 1380).

[1] reliability

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

 

دسته‌ها: پایان نامه