مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مور نیاز و مناسب می باشد. بعضی از داده ها مستقیما از منابع آماری قابل استخراج بوده ، بعضی دیگر مانند نرخ ارز واقعی موثر و … بایستی محاسبه گردد و برای بعضی از متغیرهای دیگر بایستی متغیر نماینده و یا جانشین تعیین گردد (صمدی،23).

3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی

پس از تبیین مدل، بایستی روش مناسب مطالعه مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب گردد. در پژوهش حاضر با در نظر داشتن ماهیت داده ها از روش پانل دیتا که ترکیبی از داده های سری زمانی و مقطعی می باشد، بهره گیری شده می باشد.

3-7-3-1- مدل پانل دیتا

اطلاعات آماری مورد بهره گیری در مباحث اقتصاد سنجی به سه دسته تقسیم می گردد که عبارتند از:

الف-اطلاعات سری زمانی که مربوط به اندازه گیری یک متغیر در یک دوره از زمان می باشد نظیر آمار حسابهای ملی

ب-اطلاعات مقطعی که مربوط به اندازه گیری یک متغیر در یک زمان معین برای واحدهای مختلف می باشد. همانند آمار بودجه خانوار که در هر سال از خانوارهای نمونه نواحی گوناگون کشور تهیه می گردد.

ج-اطلاعات تلفیقی سری زمانی و مقطعی، بسیاری از مطالعات اخیر که در زمینه اقتصاد صورت گرفته از مجموعه دادهای تلفیقی بهره گیری کرده اند. در این گونه اطلاعات چندین بنگاه،  خانوار، کشور و … از لحاظ کمی‌ و کیفی در طول زمان مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد، محقق می‌تواند از پانل‌دیتا برای مواردی که مسائل را نمی‌توان به صورت سری زمانی و یا مقطعی مطالعه نمود بهره گیری کند. مثلا در مطالعه‌های تابع تولید مسئله این می باشد که بتوان تغییرات تکنولوژیکی را از صرفه‌های ناشی از مقیاس تفکیک کنیم. در ذیل به مزایا و محدودیتهای این مدل می‌پردازیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-7-3-1-1- محاسن بهره گیری از مدل پانل‌دیتا

به دلیل افزودن مشاهدات، درجه آزادی زیاد می گردد لذا استنتاج آماری قویتر می گردد. استنتاج براساس 20 نظاره ضعیفتر از 100 نظاره می باشد. تغییرات مشاهدات را زیاد می کند که باعث کاهش Var  برآوردگر می گردد. در مدل مرسوم دو متغیره:

Var(

لذا به یافتن نتایج معنادار کمک می کند: زیرا:

با افزایش درجه آزادی، مقدار جدول توابع آزمون کم گردد، مقدار بحرانی t,F کم می گردد.

با افزایش تغییرات مشاهدات، و لذا کاهش Var برآوردگرها، t محاسباتی زیاد می گردد.

لذا 2 نیروی بالا باعث معنادار شدن بسیاری از نتایج می گردد که با داده‌های سری زمانی یا مقطعی صرف غیرمعنا دارند.

لذا پنل علاج بسیار مناسبی برای مشکل همخطی می باشد. زیرا هم خطی زمانی می باشد که نتایج را (براساس کمیتt) غیر معنا دارند که لذا این تکنیک‌ها یکی از بهترین روشهای درمان هم خطی می باشد.

بسیاری روشهای اقتصاد سنجی که نیازمند اطلاعات بیرونی نسبت به پارامترها هست و بر داده‌های صرف مقطعی و سری زمانی بایستی از بیرون مدل داده شوند( مثلاً yt= β1+β2Xt+ut جهت رفع واریانس ناهمسانی بایستی اطلاعات بیرونی مثل  تا بتوان با تقسیم کل مدل بر ، GLS یا WLS را اجرا نمود. اما در Panel Data امکان اعمال روش GLS یا WLS بدون وزن دهی از بیرون توسط خود نرم افزار اجرا می گردد. (گجراتی، 1388)

3-7-3-1-2- محدودیت های پانلدیتا

داده های پانلدیتا هزینه بر می باشد یعنی هزینه های جمع‌آوری داده ها مانند مسائل طراحی و گردآوری این نوع داده ها که البته ممکن می باشد همه آن چیز که لازم می باشد پوشش داده نشود.

تحریفات خطاهای اندازه گیری مثلاً اگر در پرسشنامه سؤالات شفاف نباشد.

مسائل گزینشی که شامل خود گزینشی (معمولا اطلاعاتی ارائه می گردد که به صورت شاخص می باشد نه واقعی)، یا مسئله بدون پایه می باشد یعنی مشاهدات بدون پاسخ بماند و یا مسئله اصطکاک می باشد یعنی اگر اشکال در مشاهدات ایجادشود موجی را ایجاد می کند که دامنه آن به مشاهدات دیگر کشیده می گردد. به گونه کلی نرخ اصطکاک از یک موج به موج دیگر افزایش می‌یابد، اما این موج افزایشی طی زمان کاهش می‌یابد.

بعد سری زمانی ممکن می باشد خیلی کوتاه باشد.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد