2-2-3-1- مدل ار یلی و چتمن

اریلی و چتمن[1] ، الگوی چند بعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد ، نظری را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانیسم هایی دارد که از طریق آنها می تواند توجه شکل بگیرد . پس ، مبتنی بر کار «کلمن» در توجه و تغییر رفتار (1958) «اریلی و چتمن» عقیده دارند که پیوند بین فرد و سازمان می تواند ، سه شکل متابعت ، همانند سازی و درونی کردن را به خود بگیرد . متابعت ، زمانی اتفاق می افتد که نگرشها و رفتارهای همسو با آنها به مقصود کسب پاداش های خاص اتخاذ می شوند . همانند سازی زمانی اتفاق می افتد که فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یا حفظ ارتباط ارضاء کننده می پذیرد. سرانجام درونی کردن ، رفتاری که از ارزشها و یا اهداف نشأت گرفته را منعکس می کند که با ارزشها یا اهداف سازمان منطبق می باشد . مطالعه جدیدتر از یک نمونه بزرگتر دو نوع تعهد را به جای سه نوع تعهد مشخص نمود که تعهد ابزاری (متابعت) و تعهد هنجاری (همانند سازی و درونی کردن) نامیده شدند . در تحقیقات بعدی این دو محقق و همکارانشان نتوانستند تمایزی را بین همانند سازی و درونی کردن قائل شوند . از این رو ، آنها در تحقیقات جدیدتر موارد همانندسازی و درونی کردن را ادغام کردند و آن را تعهد هنجاری نامیدند . متابعت ، نیز در کار اخیرشان تعهد ابزاری نامیده شده می باشد که متمایز از همانندسازی و درونی کردن می باشد . برای مثال ، «اریلی و چتمن» متوجه شدند که متابعت به گونه مثبت تا منفی با ترک شغل ارتباط دارد . با در نظر گرفتن اینکه تعهد سازمانی عموماً به عنوان متغیری در نظر گرفته می گردد که احتمال ترک شغل را کاهش دهد ، این یافته بعضی سؤالها را درمورد اینکه آیا متابعت می تواند ، به عنوان یک شکل از تعهد سازمانی در نظر گرفته گردد را به وجود آورده می باشد (فرهنگی ، حسین زاده ، 1384 ، ص 15) .

2-2-3-2- مدل آلن و می یر

در حال حاضر عمده تحقیقات در حوزه تعهد سازمانی بر اساس مدل سه جزئی آلن و میر انجام شده می باشد آنها در مدل سه جزئی خود از تعهد سازمانی ( تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری ) پیشنهاد دادند که تعهد سازمانی تبیین دهنده قدرت و ذات هویتی می باشد که فرد بواسطه کار در سازمان بدست می آورد ، پس تعهد سازمانی انگیزه کارمند را از حفظ عضویت خود در سازمان مربوطه تعیین می کند  (Addae & Parboteeah , 2008, p. 569) .

آلن و میر از پیشگامان رویکرد چند بعدی می باشند ، مدل سه بعدی آنها از تعهد سازمانی شامل بعد عاطفی ، بعد مستمر و بعد هنجاری به عنوان سه بعد تعهد سازمانی در این پژوهش در نظر گرفته شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]– Oreilly & Chatman

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد