قلمرو پژوهش به سه دسته زیر تقسیم بندی شده می باشد.

1-7-1)قلمرو زمانی

محدوده زمانی پژوهش،اطلاعات مالی مربوط به عملکرد مالی سالهای1384 تا 1391 ( دوره زمانی 7 ساله) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7-2 )قلمرو موضوعی

به مطالعه تاثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذارن می پردازد.

1-7- 3 )قلمرو مکانی

اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی  به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این پژوهش تهران می باشد.

 

1-8)متغیرهای پژوهش:

1-8-1)متغیر مستقل:

متغیر مستقل این پژوهش، شاخص اعتماد بیش از حد مدیریتیمی باشد که برای محاسبه آن از دو معیار ذیل بهره گیری می­گردد:

  1. مخارج سرمایه­ای[1]: معیارمخارج سرمایه­ای یک متغیر مجازی می باشد و در صورتی که نسبت سرمایه­گذاری (خالص وجوه پرداختی برای خرید دارایی­های ثابت و سایر سرمایه­گذاری­ها مندرج در صورت گردش وجوه نقد) بر کل دارایی­های سال قبل در یک شرکت و در آن سال بیش­تر از متوسط نسبت مذکور در صنعت مربوط به آن شرکت باشد، مقدار آن متغیر در آن سال و برای آن شرکت خاص برابر 1 و اگر این طور نباشد 0 فرض می­گردد.

[1]Capital Expenditure (CAPEX)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد