گردشگر مسافری می باشد که برای مدتی بیش از یک شب و کمتر از یک سال به مقصود تفریح، تجارت، دیدار اقوام و آشنایان و مقاصد دیگر در مکانی دور از محیط معمولی خود اقامت می کند. گردشگری از بعد تقاضا به سه شکل انجام می شود:

  • گردشگران داخلی: به ساکنان یک کشور که فقط داخل آن کشور مسافرت می کنند اطلاق می گردد.
  • گردشگران خارجی: به افرادی که ساکن یک کشور نیستند و به آن کشور مسافرت می کنند، اطلاق می گردد.
  • گردشگری خارجی: به افراد ساکن یک کشور که به خارج از آن کشور مسافرت می کنند، گفته می گردد.

افرادی مانند پیله وران، مهاجران موقت، مهاجران دائم، چادرنشین ها، مسافران عبوری، نیروهای مسلح و کارکنان در حال مأموریت دولت، در آمار گردشگری لحاظ نمی شوند (زنگی آبادی و همکاران، 1385: 132-133).

2-3 گردشگری در جهان

گردشگری در جهان به همراه آغاز مدرنیته شکل گرفت. مدرنیته اشکال مختلف زندگی را تنها بر پایه قابلیت‌های آنها در تولید منافعی که توسط افراد مصرف می شوند، مورد ارزیابی قرار داده و با مفاهیمی همچون، همواره به پیش رفتن و کنار گذاردن کهنه، توجه تازه بشر را به جهان و به خویش سبب گردید و بدین گونه با پیدایش بعد تازه‌ای از دگرگونی همیشگی، انهدام رسوم و فرهنگ سنتی را در صحنه‌ی زندگی اجتماعی رقم زد . تفکیک میان کار و اوقات فراغت یکی از این دگرگونی‌ها می‌باشد که در آن کار در قالب ضرورت و گردشگری در قالب اوقات فراغت، که دمی آسودن از کار را برای تجدید قوا فراهم می‌آورد، قرار می‌گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این رهایی با فشار ناشی از انقباض اجتماعی حاصل از طریقه مدرنیته، گذران اوقات فراغت را در قالب گردشگری تسهیل نمود و بشر مدرن فارغ از عمق فرهنگی نهفته در اوقات فراغت به عنوان گردشگر تنها رهایی از وظایف مدرن را دنبال نمود. جریان گردشگری شکل گرفته در این چارچوب نیز، بشر مدرن را با انگیزه تفریح در طریقه بازساخت شده سرمایه‌داری، به جستجوی محیط‌های گوناگون برای فرق از محیط کار و تفریح واداشت. (پاپلی یزدی و سقایی, 1382 , 30و31).

سفرهای آموزشی‏ اولین‌ جلوه‌های‌ گردشگری‌ مدرن‌ را در در اروپا شکل‌ داد. بیشتر اعضای این سفرهای آموزشی برای کسب دانش و تجربه های جدید به مسافرت می رفتند.معمولاً این افراد از طبقات بالای اجتماع بودند که برای کسب دانش و فرهنگ مسافرت می کردند.اصولاً پسران خانواده های مرفه برای دیدن آثار باستانی ، مطالعه و نیز فراگیری علوم معماری و تاریخ به کشور خاصی اعزام می شدند.سفرهای اموزشی یک راهنمای سفر داشت که در سال 1778 میلادی توسط توماس نوگنت تهیه گردید و پرفروش ترین کتاب معرفی گردید(وای.گی، 29، 1382).

انقلاب صنعتی با پیش زمینه های فراهم آمده از انباشت سرمایه و دانش از نیمه دوم قرن هیجدهم در انگلستان آغاز گردید که طریقه رو به شتاب ان از سال 1780 سرعت زیادی پیدا نمود و اثرات بسیاری بر جای نهاد (پالمر،4،1357). نوآوری های تکنولوژیکی در روندی از انقلاب صنعتی در مدرنیته تأثیر با اهمیتی را در همه گیر شدن جریان گردشگری اعمال نمود. مهمترین این نوآوری ها ، تکنولوژی راه آهن بود. هرچند نباید تأثیر کشتی های بخار را نیز در این امر صرف نظر کرد.بعد از اختراع ماشین بخار به وسیله جیمز وات در سال 1769 ، از این ماشین در فنآوری های مختلفی بهره گیری گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد