این نوع بیمه ها از ترکیب دو نوع بیمه خطر فوت و بیمه به شرط حیات به وجود می آیند ( فرجادی، 1354). دراین نوع قرارداد بیمه، مخاطره فوت و احتمال زنده ماندن بیمه شده یکجا و همزمان مورد تامین بیمه گر قرار می گیرد. عنوان مختلط به آن معنی نیست که بیمه گر نخست احتمال زنده ماندن و پس از آن خطر فوت رابیمه می کند ؛بلکه مقصود این می باشد که بیمه گر برحسب اوضاع و احوال و شرایط به تعهد خود در مورد یکی ازاین دو مخاطره اقدام می کند.

این نوع بیمه پیوندی ، با وجود حق بیمه نسبتا سنگین ، از جایگاه آشکاری بردار می باشد ( اوبر ، 1378).بیمه های مختلط پس انداز از یک بیمه عمر با سرمایه نزولی و یک عامل پس انداز صعودی تشکیل شده می باشد ، یعنی عامل پس اندازی به تدریج زیاد می گردد ، تا آنکه در پایان مدت با سرمایه بیمه برابر گردد .این مدت زمان معولا 25،20،15،10،5و30 سال بیشتر می باشد ( باقری گیگل ، 1384). بیمه عمر و پس انداز ، علاوه بر طرفداری  مالی خانواده در هنگام  فوت نان آور آن، از جنبه پس اندازی نیز مفید می باشد. جنبه پس اندازی این بیمه نامه برای افزایش استقبال بیمه گذاران از این محصول اضافه شده می باشد. روش پرداخت اقساط این بیمه نامه به صورت ماهیانه ، 3 ماهه ، 6 ماهه ، سالیانه  و یکجا می باشد . هدف این بیمه نامه معمولا فراهم ساختن سرمایه برای تامین هزینه تحصیلات فرزندان در صورت فوت و تشکیل سرمایه و پس اندازی در دوران پیری و کار افتادگی می باشد . حق بیمه های وصولی بیمه های عمر مختلط یا پس انداز به سه دسته تقسیم می گردد :

قسمتی مربوط به پس انداز می باشد که در سرمایه گذاری به کار گرفته می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بخشی مربوط به بیمه عمر زمانی ( بیمه عمر سرمایه نزولی ) می باشد .

بخشی جهت هزینه های اداری ، تبلیغات بیمه گر و کارمزد پرداختی به نمایندگان فروش بیمه می باشد ( امیری ، 1382) .

2-5-5-بیمه اعتبار

بیمه اعتبار، بیمه نامه ای می باشد که در ارتباط با اعتبار یا نوعی وام ویژه صادر می گردد که به موجب آن، اگر اتفاق معینی از قبیل مرگ، از کار افتادگی، ورشکستی یا بیکاری برای وام گیرنده رخ دهد، بخشی از بدهی وی یا تمام آن به وام دهنده باز پرداخت می گردد ( لعل فام ، 1384 ).

2-5-6-بیمه درمان

بیمه درمان به دو صورت پایه و تکمیلی ارائه می گردد. بیمه‌های پایه آن دسته از طرح‌های بیمه‌ای می باشد که حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی را دارد و شامل خدمات پزشکی، اورژانس، خدمات عمومی و تخصصی سرپایی و بستری می باشد. ارائه این سطح بیمه خدمات درمانی،  سازمان تامین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح  و… می باشد.

بیمه درمان پایه یکی از ارکان اصلی رفاه و تامین اجتماعی در جامعه بشری بوده که به دلیل تاثیر آن بر سلامت جامعه، اساسی ترین عامل در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشور می باشد. پیشی گرفتن شیب نمودار هزینه‌های بهداشتی و درمانی نسبت به نمودار رشد تولید ناخالص ملی از یک سو، عدم امکان بهره گیری بیمه‌شدگان از اکثر امکانات درمانی و پوشش ندادن بعضی خدمات درمانی در بیمه درمان پایه از سوی دیگر، ضرورت رویکرد جدید به بیمه‌های درمان مکمل را به عنوان یکی از راه‌های بهبود وضعیت بیمه درمان مطرح می کند (زارع، 1381).

شکاف‌هایی که در دستیابی بیمه‌شدگان به خدمات وجود داشته، در آنها این نیاز را به وجود آورده می باشد که بعضی از خدمات را از بخش‌های دیگر تامین کنند و بیمه درمان مکمل به عنوان پلی که این شکاف خدمتی را پوشش می‌دهد، بهره گیری می گردد. به بیانی دیگر بیمه‌های درمان مکمل به وجود آمده‌اند تا حق انتخاب مصرف کننده را به گونه اختیاری افزایش دهند (احمدپور، 1381). تجربه نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، برای تحت پوشش قراردادن بسیاری از خدمات درمانی، از بیمه‌های خصوصی بهره گیری می گردد. در انگلستان که پوشش بیمه های سلامت در چارچوب بهداشت و درمان به گونه فراگیر ارائه می گردد، افراد می توانند برای بهره گیری از خدمات و مراقبت‌های تشخیصی در بخش خصوصی از بیمه خصوصی بهره گیری کنند. این اقدام راه‌گریزی از لیست انتظار برای دریافت خدمات تخصصی می باشد (دورانتون، 1380).

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد