3-3-1- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه ای از افراد و یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران ، 1386)

جامعه آماری این پژوهش را صادر کنندگان زعفران ایران تشکیل می دهند که با در نظر داشتن آمار اتحادیه صادر کنندگان زعفران ایران، اتاق بازرگانی شهرستان مشهد و شؤرای انجمن ملی زعفران، تعداد آنها حدود60  شرکت می باشد که50 شرکت در استان خراسان فعالیت دارند و مابقی در تهران، اصفهان، تبریز و … مشغوله به کار هستند. از میان این تعداد، شرکت هایی به صورت مستقیم در ارتباط با صادرات زعفران فعالیت نمی کردند و به عنوان فعالیت کناره از صادرات زعفران بهره مند بودند و تمایلی به همکاری نداشتندواز لیست کنار گذاشته شدند .با توجه با این محدودیت فقط 40 شرکت واجد شرایط شدند.

3-3-2- نمونه آماری

نمونه آماری = مجموعه ی کوچکی از آحاد جامعه آماری می باشد که اظهار کننده کیفیات اصلی جامعه می باشد و محقق با مطالعه ی آن قادر می باشد نتیجه را به کل جامعه تعمیم دهد (سکاران ، 1380)

نمونه، گروهی فرعی می باشد یا زیر مجموعه ای از جامعه می باشد که با مطالعه و مطالعه نمونه، محقق می تواند قادر به استخراج نتایجی گردد که قابل تعمیم به جامعه می باشد (دانایی فرد و همکاران ، 1386).قابل ذکر می باشد گردآوری داده های مورد نیاز در پژوهش های توصیفی با روش پیمایشی به دو طریق امکان پذیر می باشد:

الف) شمارش کل افراد جامعه مورد مطالعه ب) نمونه گیری و انتخاب نمونه معرف از جامعه

از آنجایی که نمونه های این پژوهش برابر با جامعه آماری پژوهش انتخاب گردید، روش مورد بهره گیری در جمع آوری اطلاعات به دلیل محدود بودن جامعه آماری، روش سرشماری خواهد بود. بنابر این اعضای جامعه آماری شامل40 مدیر و یا مسئول صادرات شرکت به عنوان نمونه پژوهش قلمداد می شوند.

34روش ها و ابزار گرد آوری اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای جمع آوری داده ها ابزار های گوناگونی هست که هر یک کاربرد ویژه ای دارند. داده ها می توانند به شیوه های مختلف، در مکان های مختلف و از منابع مختلف جمع آوری شوند. مصاحبه، پرسش نامه و نظاره افراد و پدیده ها سه شیوه عمده جمع آوری داده ها در پژوهش های پیمایشی هستند. منابع جمع آوری داده ها نیز می توانند دست اول یا دست دوم باشند. مطالعه افراد و گروه ها به مقصود مطالعه عقاید آنها مانند منابع دسته اولند و اسناد و پرونده های سازمان ها نمونه ای از منابع دست دوم هستند (دانایی فرد و همکاران ، 1386)

اطلاعات اولیه در این پژوهش از طریق پرسشنامه به دست آمد.

3-4-1- پرسشنامه

در این پژوهش از پرسشنامه ای شامل 4 بخش برای جمع آوری داده ها بهره گیری شده می باشد که یکی ازبخش های پرسشنامه مرتبط با تحقیقات بازاریابی و سه بخش دیکر به سنجش تأثیر تحقیقات بازاریابی بر افزایش صادرات ، بازارگرایی و افزایش سهم بازار می پردازد.

این پرسشنامه شامل 23 سوال در 4 مجموعه سوال می باشد که از مقیاس فاصله ای لیکرت جهت سنجش نظرات پاسخ دهندگان پژوهش بهره گیری شده می باشد، که به تناسب هر یک از متغیر های موجود در مدل پژوهش، مجموعه سؤالات مرتبط با آن تنظیم و ارائه گردیده می باشد .

اطلاعات ثانویه از مطالعه و مطالعه اسناد، مدارک و مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی کسب خواهند گردید. پرسشنامه مزبور در ضمیمه 1 آمده می باشد.

3-5- روایی , پایایی پرسشنامه

هر چه از ابزار دقیق تر و بهتر در جمع آوری داده ها بهره گیری کنیم ،داده ها از ضمانت بالاتری برخوردار بوده و این امر خود کیفیت علمی پژوهش را افزایش خواهد داد. دو معیار عمده برای آزمودن صحت و خوب بودن سنجه ها، روایی و پایایی می باشد به گونه کلی روایی و پایایی، دقت علمی کاربردی در مطالعه پژوهش را تصدیق و تأیید می کند (دانایی فرد و همکاران ، 1386) .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد