نظر به اینکه برای تحلیل فرضیات پژوهش از رگرسیون تک متغیره بهره گیری می گردد بایستی وجود ارتباط بین متغیر مستقل هریک از آنها با متغیر وابسته را از طریق ضریب همبستگی آزمون کنیم و چنانچه ضریب همبستگی متناظر با فرضیه ای معنادار بود و وجود ارتباط بین متغیر مستقل آن و متغیر وابسته تأیید گردید آنگاه از مدل رگرسیونی و آزمونهای مربوط به آن برای آزمون کردن فرضیه بهره گیری نماییم. بر این اساس از ضریب همبستگی اسپیرمن(از این ضریب همبستگی هنگامی که داده ها رتبه ای و یا متغیر وابسته دارای توزیع غیر نرمال می باشد بهره گیری می گردد) برای تعیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش بهره گیری شده می باشد، نتایج حاصله در جدول(4–11) به نمایش گذاشته شده می باشد.

فرضیه اصلی: بین  تحقیقات بازاریابی،اندازه افزایش صادرات،بازارگرایی و افزایش سهم بازار ارتباط معناداری هست.

همانطور که ملاحظه می گردد در آزمونهای معناداری ضریب همبستگی بین تمامی متغیرها ضریبهای همبستگی معنادار می باشد.(سطح معناداری آزمونها همگی کمتر از 0.05 بوده و در نتیجه فرض صفر این آزمونهاکه همان عدم وجود ارتباط می باشد رد و فرض یک که مبتنی بر وجود ارتباط بین متغیرها می باشد تأیید می گردد).

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه الف:  اندازه تحقیقات بازاریابی  درافزایش  اندازه صادرات به گونه مستقیم موثر می باشد.

جدول(4–12) آماره مربوط به آزمون رگرسیون ارتباط متغیر تحقیقات بازاریابی و اندازه صادرات می باشد.

در این آزمون رگرسیون مقدار ضریب تعیین[1] برابر 0.68 می باشد که نشان می دهد متغیر مستقل تحقیقات بازاریابی  می تواند 68 درصد از تغییرات متغیر وابسته اندازه صادرات را تبیین نماید.

جدول (4–13) که در ادامه مورد بحث قرار می گیرد حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به مقصود مطالعه قطعیت وجود ارتباط خطی بین دو متغیر می باشد.

[1] – R Square

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد