2-6-5-یکپارچگی بین جامعه

یک جامعه با همبستگی در سطح بالا این چنین تعبیر می گردد که افرادی با اشتیاق بیشتر افراد دیگر را طرفداری می کنند. یک نظام کامل طرفداری مالی به طرفداری‌های متقابل نیاز دارد، هم از ثروتمند به فقیر، هم از کم خطر به پرخطر. هر کشوری به سطح مناسبی از همبستگی و توانمند کردن این یکپارچگی نیاز دارد. البته در بعضی اوقات سیاستگذاران از این یکپارچگی درست بهره گیری نمی کنند (روزبهانی، 1392).

2-7-تبیین اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر فروش بیمه درمان

هزینه های خدمات بهداشتی، درمانی به دلیل پیدایش روش‌های جدید تشخیصی، رشد تکنولوژی، تغییر الگو بیماری ها، تغییر ساختار جمعیتی و افزایش متوسط سن جمعیت، افزایش یافته می باشد (). و یکی از مهمترین منابع تامین مالی این هزینه‌های رو به رشد، بیمه های درمان می باشد. بیمه درمان پایه، توسط موسسات دولتی، خصوصی و شرکت های بیمه ارائه می گردد شرکت‌های بیمه‌ای قراردادهایی را نیز به صورت مکمل در اختیار بیمه گذاران قرار می دهند. پوشش‌های بیمه‌ای مکمل به صورت الحاقیه به پوشش بیمه‌ای پایه اضافه می گردد. این بیمه ‌ها از دو طریق پوشش بیمه ای پایه را کامل می کنند:

  • افزایش سطح پوشش بیمه‌ای
  • گسترده کردن هزینه های تحت پوشش که به ترتیب شکاف خدمتی و شکاف هزینه‌ای را برای بیمه‌شدگان مرتفع می‌سازد.

بیمه درمان مکمل به دو صورت از فرد طرفداری می کنند:

  • طرفداری در برابر از دست دادنزمان یا قدرت تحصیل
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • طرفداری در برابر هزینه‌های پزشکی

پس بیمه درمان مکمل باعث افزایش دسترسی مالی و به موقع به خدمات درمانی می گردد که این نیز به نوبه خود باعث افزایش سطح سلامت جامعه می گردد. سلامت افراد موجب ارتقاء توانایی ‌های ذهنی – جسمی نیروی انسانی شده و نیروی انسانی مولد، سبب ازدیاد تولید و درآمد ملی و افزایش سرمایه‌گذاری می گردد که این نیز به نوبه خود به افزایش اشتغال و توسعه رفاه اقتصادی جامعه منجر می گردد(Witter,2004).

همچنین بیمه‌های اشخاص، حوتدث و مستمری و بازنشستگی و از کار افتادگی عملا ارتباط محسوس با اشتغال یا عدم اشتغال بیمه گذار یا افراد جامعه دارند، پس اشتغال و نرخ بیکاری می تواند بر بیمه اشخاص اثرگذار باشد. به گونه کلی در بیمه ‌های اشخاص، فرد با خرید بیمه‌نامه آتی دریافت می‌کن که این تامین به علت عدم اطمینان فرد به آینده می باشد (از کارافتادگی، حادثه، عمر) و فرد با تحصیل این بیمه ریسک پیرامون خود را حداقل می کند. این اظطراب از دست دادن کار و یا بروز جادثه ضمن کار می باشد که فرد را متقاضی دریافت بیمه می کند.

جمعیت یکی از عوامل موثر بر تقاضا می باشد. توانایی مالی که ناشی از داشتن سطح درآمدی مناسب می باشد. خود منوط به اشتغال برای کسب درآمد می باشد. پس اشتغال، عامل ابتدایی برای ارتقای توان مالی فرد به حساب می‌آید. اشتغال یا نقطه مقابل آن بیکاری می توانند عامل موثری بر تقاضای بیمه‌های اشخاص معرفی شوند. علاوه بر آن بسیاری از انواع پوشش‌های بیمه‌های اشخاص به عنوان مکمل بیمه‌های اجتماعی ویژه شاغلان می باشد و افراد حتی درصورت شاغل بودن در یک فعالیت کاری می توانند از مزایای این بیمه بهره‌مند شوند. همچنین درآمد را یک عامل اثرگذار معرفی کردیم، زیرا که فرد در صورت احراز توانایی مالی عملا در سطوح درآمدی بالاتری قرار می‌گیرد و برای افزایش تامین خود بیش از پیش دقت می کند. می توان بالا بودن سهم حق بیمه‌های اشخاص در کشورهای پردرآمد را ناشی از همین علت دانست.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد