در این فصل روش شناسی پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. بدین مقصود آغاز سوالات و فرضیه های پژوهش اظهار شده و سپس به مطالعه روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، قلمرو پژوهش به داده های پژوهش و نحوه ی محاسبه آن پرداخته شده و در نهایت روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد مطالعه قرار می گیرد.

3-2- روش کلی پژوهش

روش پژوهش فرایندی ست نظامند، برای پاسخ به یک پرسش یا ارائه را حل برای یک مسئله. روش پژوهش  متناسب با اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن می باشد. پس محقق روش پژوهش خود را زمانی تعیین می کند که اهداف پژوهش مشخص باشد و بتواند او را به اهداف از پیش تعیین شده برساند. شکل کلی روش پژوهش را می توان مجموعه ای از قواعد و ابزارهای معتبر دانست که شکل منسجم و سیستماتیک برای مطالعه واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات به کار گرفته می گردد(سکاران، 1387). انتخاب روش مناسب پژوهش، جهت دستیابی به نتایج واقعی و مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. پژوهشگر در هر تحقیقی بنا به شرایط و اقتضای محیطی، روش پژوهش مناسب برای انجام پژوهش را انتخاب می نماید؛ پس هر پژوهش می تواند یک روش پژوهش متفاوت از پژوهش های به نظر مشابه، داشته باشد. برای کسب آگاهی از نحوه انتخاب روش پژوهش در یک پژوهش، به نحوی که منجر به انتخاب بهترین روش گردد، نیاز می باشد که پژوهشگر از مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام گرفته در آن زمینه و نتایج مطالعات مشابه آگاهی کافی داشته باشد.

فعالیت های پژوهشی از لحاظ ماهیت، به سه گروه پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای تقسیم بندی

می گردد. پژوهش های بنیادی عبارتند از کاوش های اصیل و بدیع، به مقصود افزایش اندوخته علمی و درک بهتر پدیده های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش های کاربردی به هرنوع کاوش اصیل به مقصود کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژهای در نظر گرفته گردد، گفته می گردد.

پژوهش های توسعه ای (توسعه تجربی ) به هر گونه فعالیت منظم مبتنی  بر دانش موجود، حاصل از پژوهشها و یا تجاربی که به مقصود تولید مواد، فرآوردها ،وسایل، ابزار، فرآیندها و روش های جدید و یا بهبود آن ها انجام می شود.

پژوهش حاضر نیز از نوع پژوهشهای کاربردی می باشد در زمینه پژوهشهای کاربردی روش های متعددی هست که اهم این روش ها عبارتند از تاریخی، توصیفی، همبستگی، علّی(پسرویدادی) و آزمایشگاهی (خاکی، 1378).

این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی. و از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن می باشد که مشخص گردد آیا ارتباط ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) هست و اگر این ارتباط هست اندازه و حد آن چقدراست؟ هدف از مطالعه همبستگی آزمون وجود یک ارتباط یا نبود آن، و به کار گیری روابط در انجام پیش بینی ها می باشد.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد