مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، از نتایج نظریه بازار سرمایه برای استخراج روابط بین بازدهی مورد انتظار و ریسک سیستماتیک تک تک سهام موجود در پرتفلیوی بهره گیری می­نماید. از مفروضات ضروری این نظریه، انتظارات همگن، بازار رقابتی کامل و وجود نرخ وام دهی و وام گیری بدون ریسک یکسان می باشد. نتیجه این نظریه این می باشد که هر سرمایه­گذار، پرتفلیوی بهینه خود را از ترکیب دو پرتفلیوی انتخاب خواهد نمود که یکی دارایی بدون ریسک و دیگری پرتفلیوی بازار می­باشد. ارزیابی تک تک سهام موجود در این مجموعه منجر به روشن شدن این نکته می­گردد که بازدهی مورد انتظار هر سهم تابع مثبتی از (کوواریانس) پرتفلیوی بازار می باشد. این ارتباط را مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای می­نامند (راعی، 1387).

مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای یک نظریه مناسب برای قیمت­گذاری ریسک ارائه می­دهد. مبنای این مدل یک نظریه ساده می باشد که بر مبنای آن، نرخ بازده یک سرمایه­گذاری بایستی سطح ریسک مربوط به آن را نشان دهد. هرچه ریسک یک سرمایه­گذاری بیشتر باشد، بایستی بازده بیشتری هم داشته باشد و بالعکس. در این الگو که یک مدل تک عاملی می باشد، بازده اوراق بهادار به صورت زیر برآورد می­گردد:

که در آن  ریسک سیستماتیک ورقه بهادار i ام (حساسیت بازده دارایی i ام نسبت به شاخص بازار)،  ریسک منحصر به فرد دارایی i ام، و RF بازده بدون ریسک می باشد. در این الگو علت همبستگی بازده اوراق بهادار مختلف، وجود یک عامل مشترک تاثیرگذار بر بازده کلیه اوراق بهادار می­باشد که آن عامل مشترک شاخص بازار می باشد. در این الگو برای اندازه­گیری ریسک یک دارایی بایستی حساسیت آن نسبت به شاخص بازار که مجموعه­ای از دارایی­های مختلف می باشد، اندازه­گیری گردد. طبق این مدل یک ارتباط مثبت خطی بین بتای هر نوع از اوراق بهادار (معیار ریسک) و بازده مورد انتظار آن هست (میثاقی فاروجی، 1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در الگوی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، یک ارتباط بین بتا و نرخ بازده مورد انتظار از آن سهم هست. این ارتباط خط بازار سهام[1] خوانده می­گردد. خط بازار سهام ارتباط جاری میان ریسک و بازده را نشان می­دهد. خط مذکور مقدار بازده مورد انتظار سرمایه­گذار به مقصود جبران پذیرش ریسک را نشان می­دهد. به بیانی دیگر خط بازار سهام نرخ بازده بازار را برای مقدار مشخصی از ریسک اندازه می­گیرد. در الگوی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، سهامی که به درستی قیمت­گذاری شده باشد، نرخ بازده مورد انتظاری برابر با نرخ بازده سهام با بتای مشابه ارائه می­کند. اگر این مسأله صادق نباشد، قیمت سهام تغییر خواهد نمود (میثاقی فاروجی، 1389).

2-2-3. تئوری قیمت­گذاری آربیتراژ

مدل قیمت­گذاری آربیتراژ (APT) در سال 1976 توسط راس به عنوان یک مدل جایگزین برای مدل قیمت­گذاری دارایی­

[1] Security Market Line (Sml)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد