تعریف نظری : تمایل به انجام فعالیت های مستمر بر اساس تشخیص فرد از هزینه های مرتبط با ترک سازمان(همان منبع).

تعریف عملیاتی : ضرورت ماندن در سازمان ،  دشوار بودن ترک سازمان ، مختل شدن زندگی بر اثر ترک، جایگزین کردن بر اثر ترک سازمان ، ترک سازمان بر اثر فداکاری ،دلهره و نگرانی در صورت ترک سازمان ، پرهزینه بودن ترک سازمان و….. . (Meyer et al., 1993).

 

3- تعهد تکلیفی (هنجاری) :

تعریف نظری : افراد در سازمان می‎مانند، زیرا احساس می کنند بایستی بمانند و نباید آن را ترک کنند (همان منبع).

تعریف عملیاتی : عبارت می باشد از وفادار بودن به یک سازمان ، صحیح نبودن ترک سازمان در صورت پیشنهاد شغل ، تغییر شغل ، وفادار بودن به سازمان ، غیر اخلاقی بودن ترک سازمان ، تعهد اخلاقی ، بهتر شدن امور سازمانی در اثر پیشرفت شغلی ، نمونه بودن در سازمان می باشد. (Meyer et al., 1993).

 

 

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-8-3- تعریف نظری و عملیاتی متغیر میانجی اعتماد کارکنان به مدیر :

اعتماد به سرپرست، سطح اطمینانی که کارکنان در قبال مدیران سازمان احساس می کنند و اندازه اعتقاد کارکنان به آن چیز که مدیران به آنها می گویند.(Chughtai & Buckley, 2009)

 

1- اعتماد عاطفی:

تعریف نظری: اعتماد مبتنی بر عواطف به وسیله قراردادهای هیجانی اجتماعی ساخته می گردد که فراتر از مرزهای یک ارتباط تجاری یا حرفه ای می باشد(عریضی،براتی،1392،ص7).

تعریف عملیاتی : اندازه سنجش ؛ارتباط دوستانه با مدیر،درمیان گذاشتن نقطه نظرات،احساسات و آرزوها،گوش دادن مدیر به معضلات کارکنان،احساس دلتنگی از انتقال سرپرستم،عکس العمل سازنده از طرف مدیر بخاط مشکلاتم،سرمایه گذاری عاطفی در محیط کار بین مدیر و کارمند(مک آلیستر،2002).

  • اعتماد شناختی:

تعریف نظری: :ادراک مبتنی بر شناخت به وسیله ادراک و علاقه خود، از نشانه های عملکرد و واقعیت فعالیت های دیگری ساخته می گردد(عریضی،براتی،1392،ص6).

تعریف عملیاتی: انجام کار مدیر بصورت تخصصی و وقت گذاشتن برای کارش،شک نداشتن از این که مدیر فردی شایسته و صلاحیت برای انجام کارش را دارد،افرادی که از دوستان مدیرم هم نیستند به وی اعتماد دارند،دیگران مدیر را فردی قابل اعتماد می دانند(مک آلیستر،2002)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد