با در نظر داشتن آن چه تا کنون بیانگر در دسته مطالعه در مورد بازارگرایی هست و هر یک از این ویژگیها همراه با انتقاداتی بوده می باشد.

لادو (1998) بر این باور می باشد که کالی وجاورسکی، تعارض بین وظیفه ای و تأثیر رقبا را نا دیده گرفته اند،همچنین کالی و جاورسکی عقیده دارند که دیدگاه نارورو اسلاتر در مورد هماهنگی بین وظیفه ای گسترده و بایستی به بینش و اطلاعلات بازارگر محدود گردد.

با این تفاصیل، این دو مطالعه از جهاتی به یکدیگر شباهت دارند. هریس و همکاران (1999) عقیده دارند این دو مطالعه در 4 مورد مشابه اند. 1)اینکه هر دو دانش مشتریان و رقبا و هماهنگی میان وظیفه ر کانون بازارگرایی می دانند. 2) بازارگرایی را پیوسته می دانند. 3)بازارگرایی را در سطح واحد تجاری نظاره و ملاحظه می نمایند و نهایتاً هر دو می توانند به شکل رفتار گونه طبقه بندی شوند.

البته لنکستر (2004) معتقد می باشد که هم نارور و اسلاتر (1990) و هم کالی وجاورسکی (1990) درجه بازارگرایی یک سازمان را بیشتر به صورت  پیوسته می دانند تا حضور و عدم حضور بازارگرایی در سازمان.

رقیب گرایی و مشتری گرایی نارورو اسلاتر مشابه با گزینه های تولید و انتشار بینش کالی و جاورسکی هستند (لانکستر ، 2004).پس علی رغم تفاوت در نام اجزا نتیجه گرفته می گردد که رقیب گرایی و مشتری گرایی نارور و اسلاتر با ترکیب انتشار و تولبد بینش کالی و جاورسکی هم سنگ می باشد.جزئ هماهنگی میان وظیفه نارور و اسلاترو پاسخدهی کالی وجاورسکی نیز بیانگر توانایی بر اقدام روی اطلاعات جمع آوری شده و توزیع شده می باشند. (لنکستر ، 2004)

 

بـازار گـرایی  
نارورو اسلتر کالی وجاورسکی توانایی برای جمع آوری و انتشار اطلاعات
–        مشتری گرایی

–        رقیب گرایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–        تولید بینش

–        انتشار بینش

توانایی برای اقدام روی اطلاعات هماهنگی میان وظیفه ای

پاسخدهی

 

جدول (2-1) اشتراک دیدگاه نارورو اسلتر و کالی وجاورسکی،( لنکستر، 2004).

2-3- معرفی زعفران

زعفران گیاهی می باشد از زنبقیان[1] و جنس کراکس[2] و گونه ساتیرا[3] که مهر زراعت و کشت و کار رواج دارد  جنس زعفران دارای 700 گونه یا اسپس می باشد که در دنیا پراکنده می باشد زعفران به وسیله پیاز زیاد می گردد، پیازهای زعفران دارای چند پوست یک مغز سفید رنگ با ته تخت و نوک برآمده هستند و  گل و ساقه ی جدید از روی غنچه های روی پیاز به وجود می آیند. زعفران دارای برگ های بلند و باریک و بدون رگبرک و بارنگ سبز تیره می باشند که مستقیماً از روی پیاز بیرون می آیند. گل ها شامل کاسبرگ همرنگ گلبرگ هاهستند که کاسه ی گل شناخته می شوند و حجم گل شامل سه گلبرگ، رنگ بنفش روشن یا ارغوانی محظط (زردرنگ) می باشد (ابریشمی، 1366)

این گیاه در پاییز گل می دهد و در طی ماه های تابستان در حالت استراحت قرار می گیرد دلیل این که زعفران بسیار گران قیمت بوده و به طلای سرخ شهرت دارد، این می باشد که از هر 150 گرم، یک گرم زعفران و از حدود 147 هزار گل تازه یک کیلو زعفران خشک به دست می آید و به علت داشتن طعم، رنگ و عطر عالی، کاربردهای فراوانی در تولیدفرآورده  های غذایی، دارویی و شیمیایی دارد زعفران از مواد معدنی شامل : کلسیم 111 میلی گرم، فسفر 525 میلی گرم، پتاسیم 1724 و سدیم 148 میلی گرم در هر 100 گرم زعفران خشک مرغوب به اضافه ی مقداری روی و منیزیم تشکیل شده می باشد.

گذشته از موادمعرفی، موسیلاژ[4]، چربی، موم و اسانس معطر ترپینگ با اندکی سینئول[5] و سه هیدروزید پیکرورتین [6]، پیکروکروسپن[7] و کروسین [8] ساخته شده می باشد به اضافه ی این ها 10 تا 12 درصد آب، 5 تا 7 درصد موا د کانی دیگر،اندکی گلوسید که مقدار چربی و مومدر آن 5 تا 8 درصد بوده و 12 تا 13 درصد مواد پروتیوی ومقدار بسیار اندکی روغن اسانس کربوی اختصاصی زعفران را تولیدمی کند (هاشمی و میری، 1384،

[1] – Iriidaceae

[2] – Crocus

[3] – Satira

[4] – Mucilage

[5] – Cineol

[6] – Picroretire

[7] – Picrocrocine

[8] – Crocine

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد