تعاریف متعددی برای واژه پژوهش بهره گیری شده می باشد که مانند این موارد می توان به تعریف زیر تصریح نمود؛ فعالیتی سیستماتیک که به کشف و پروراندن مجموعه ای از دانش سازمان یافته معطوف می باشد. تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی، اصول، نظریه ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویداد ها منجر می گردد، می توان پژوهش را تعریف نمود. (بست [1] ، 1381) .

در تعریفی دیگر پژوهش فعالیتی منظم که با هدف دستیابی به آن چه که برای دیگران مجهول می باشد و یا با هدف تفصیل و گستردن آن چه بر دیگران به اجمال مشخص گردیده می باشد، انجام می گردد (اردبیلی ، 1370)

3 2- روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در خصوص روش پژوهش می توان از روش های زیادی نام برد و معمولاً محققان در موردتعریف مشخص از انواع روش هااتفاق نظر داشتند و براین اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن به اقدام آورده اند. علاوه بر آن در بسیاری از پژوهشها گستره کار به نحوی می باشد که معمولاً نمی توان آن را منطبق بر یکی از تعاریف ارائه شده برای روش پژوهش دانست و معمولاً از ترکیبی از روش های مختلف در آن بهره گیری می گردد.(شریفی ،1376)

شیوه های پژوهش تصریح به راه هایی دارند که به مدد آنها بررسیهای پژوهش انجام شده و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها طراحی می شوند.(دانایی فرد و همکاران ، 1386)

همچنین روش پژوهش را مجموعه ای از قواعد، ابزار ها و راه های متغیر و نظام یافته دانسته اند که در مطالعه واقعیتها، کشف مجهولات می باشد و دستیابی به راه حل معضلات به کارگرفته می گردد. (عزتی ، 1376) .

به گونه کلی روش های پژوهش در علوم رفتاری را می توان به دو دسته الف) هدف پژوهش ب) نحوه گردآوری داده ها تقسیم بندی نمود.(سرمد و همکاران ، 1386)

تحقیقات علمی بر اساس هدف پژوهش به سه دسته قابل تقسیم هستند:

گاهی هدف پژوهش افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص می باشد،این گونه تحقیقات، بنیادی یا پایه ای[2] نامیده می شوند. هدف دسته دوم تحقیقات، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد که به آن کاربردی می گویند و به بیانی دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می گردد (سرمد و همکاران ، 1386) و سومین نوع پژوهش هنگامی اتفاق می افتد که تحقیقی برای مطالعه ارزیابی اثرات توصیه های تحقیقات کاربردی انجام می گردد، آن را پژوهش ارزیابی [3]می نامند (دانایی فرد و همکاران ، 1386).

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح پژوهش) می توان به توصیفی (غیر آزمایشی) و پژوهش آزمایشی تقسیم نمود (سرمد و

[1] bast

2Basic or Fundamental Research

[3] Evaluation Research

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه