هورسمون معتقد می باشد که به نظر گرین لیف، رهبری خدمتگزار یک سبک محتمل رهبری برای تمام نهادهای اجتماعی می باشد. وی هنگامی که در سمت مشاور مدیریتی برای سازمان های مختلف کار می نمود، سبک رهبری خود را در انواع وسیعی از سازمانها مانند: دانشگاه ها ،مؤسسات، کلیساها، نهادهای وابسته به کلیسا، انجمن های حرفه ای، سازمانهای بهداشتی، و سازمانهای تجاری در ایالات متحده، اروپا، و جهان سوم به کارگرفت. دلالت ضمنی این کار چنین بود که سازمانها، بدون در نظر داشتن محیطشان، می توانند از سبک رهبری خدمتگزار بهره مند شوند. باش[1] نیز همین فرایند فکری را تأیید، و اظهار می کند: رهبری خدمتگزار در هر محیط سازمانی اعم از انتفاعی، غیرانتفاعی، یا دولتی به کار می آید »

و برای تمام حرفه ها، سازمان ها و اهداف کاربرد دارد. با وجود این، بر اساس IBM Inform,Digital Dissertations،Expanded Academic Research، در « رهبری خدمتگزار » جستجوی واژه کلیدی در هیچ نوع تحقیقی به گونه خاص درمورد رهبری دولت ، مرکزی، با تکیه بر نظریه رهبری خدمتگزار و نیز تأثیر احتمالی آن بر اثربخشی سازمانی، را بحث نشده می باشد(خائف الهی و همکاران،1388،ص72).

 

2-1-14- معنویت محیط کاری و رهبری خدمتگزار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گرچه در چند سال گذشته تحقیقات بسیاری در زمینه توسعه مدلهای مفهومی و ابزارهایی به مقصود سنجش رهبری خدمتگزار در سازمانها انجام گرفته می باشد، اما همچنان این حوزه از کمبود دانش و پژوهشهای کاربردی در زمینه شرایط و زمینه های تسهیل کننده فعالیت رهبران خدمتگزار رنج می برد. محققین معنویت در محیط کار را به عنوان یکی از عوامل اصلی در شکل گیری و تقویت رهبران خدمتگزار عنوان نموده اند و این در حالی می باشد که در گذشته معنویت و تئوری های رهبری به مقوله هایی جداگانه تعلق داشته اند اما آن چیز که که در تحقیقات چند سال گذشته انجام گرفته، حکایت از ارتباط ای مثبت و مستقیم بین این دو دارد(محمدی و همکاران،1392،ص151).

فرای( 2003 ) معتقد می باشد که معنویت دو تأثیر اساسی بر زندگی افراد دارد: اول این که زندگی فردی افراد را ورای ارزشهای دنیوی تعامل می دهد و دوم این که اعتقاد به معنویت شامل ارزشهایی فراتر از منافع اقتصادی در زندگی افراد می باشد تحقیقات بسیاری در زمینه معنویت انجام داده می باشد(همان منبع،ص152). او معتقد می باشد که معنویت در قالب ارزشهای معنوی و رفتارهای معنوی نمود پیدا می کند، ارزشهای معنوی شامل صداقت، اعتماد، نفوذ اخلاقی، ارتباط صادقانه و تواضع و فروتنی میباشد. همچنین رفتارهای معنوی نیز شامل تکریم، رفتارهای صادقانه با دیگران، قدردانی از مشارکت و همکاری دیگران و درگیری در اعمال معنوی می باشد. اگرچه شباهت های بسیاری میان سازه های معنویت در محیط کار و رهبری خدمتگزار هست اما محققین بر این عقیده هستند که معنویت در محیط کار می تواند یک مبنای انگیزشی برای رهبران خدمتگزار به شمار آید. ساندیا و پکرتی( 2010 ) نیز عقیده دارند که اعتقادات معنوی در رهبران و جو معنویت در محیط کار می تواند به عنوان متغیرهای مستقل تأثیر گذار بر اثربخشی رهبران خدمتگزار به شمار آید((Freeman,2011,p129.

[1] – Baush

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد