هموارسازی واقعی بیانگر عملیات انجام شده توسط مدیریت برای کنترل رویدادهای اساسی اقتصادی می باشد. هورویتز (1977)[1]اظهار می کند که هموارسازی واقعی بر وجه نقد تأثیر می گذارد در حالی که هموارسازی مصنوعی بر وجه نقد تأثیری ندارد.

لمبرت (1984)[2] نیز در تبیین هموارسازی واقعی چنین گفت : مدیریت با آگاهی از این شرکت تا این زمان چگونه اقدام کرده می باشد می تواند سود را از طریق تغییر تصمیمات تولید یا سرمایه گذاری هموار کند.

آلبرشت و ریچاردسون (1990) نیز اظهار کردند که هموارسازی واقعی زمانی رخ می دهد که مدیریت عملیاتی انجام دهد که رویدادهای اقتصادی تولید درآمد یک سازمان را چنان سازمان دهی و بنیان نهد که جریان همواری از سود را به وجود آورد. نمونه ای از هموارسازی واقعی نظیر زمان سرمایه گذاری و همچنین ارائه تخفیف  فوق العاده برای افزایش فروش در انتها سال می باشد.

2-3-3-2.  هموارسازی مصنوعی

ایکل (1981) هموارسازی مصنوعی را دستکاری حسابداری انجام شده توسط مدیریت برای هموار کردن سود می داند. این دستکاری براساس رویدادهای اقتصادی اساسی و یا تأثیر بر وجه نقد نیست بلکه فقط هزینه و درآمد را از یک دوره به  دوره ی بعد منتقل می کند. مثلاً شرکت می تواند سود خود را به راحتی با تغییر در مفروضات اکچوئری در محاسبات هزینه بازنشستگی کمتر یا بیشتر کند. به عقیده آلبرشت و ریچاردسون (1990) هموارسازی مصنوعی زمانی رخ می دهد که مدیریت، زمان ثبت های حسابداری را دستکاری کند تا جریان همواری از سود را به وجود آورد. موهان گوئل و تاکور (2003)[3] عقیده دارند که هموارسازی مصنوعی اساساً با بهره گیری انعطاف پذیری اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) حاصل می گردد. به اعتقاد آنها هزینه هموارسازی واقعی، عیان و مشخص می باشد در حالی که هزینه هموارسازی مصنوعی مشخص نیست ، مثل زیان صرف وقت مدیریت در این گونه فعالیتها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-4 انگیزه ها و اهداف هموارسازی سود

از دیدگاه تئوری حسابداری،پدیده هموارسازی دررویکرد رفتاری، موضوعی قابل تامل می باشد. همچنین در اقدام نیز حسابداران و تحلیل گران مالی در فرآیند گزارشگری مالی که گزارشگری سود از مهمترین اجزای آن به شمار می رود به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه می شوند.شناخت ابعاد مختلف هموارسازی سو در راستای شناسایی ویژگی ها و محدودیت های سود حسابداری قرار می گیرد. در صورت امکان ارائه یک چارچوب نظری برای این پدیده که به نظرمی رسد تاکنون میسر نشده می باشد احتمال دارد بتوان به پیشرفتی در زمینه کیفیت گزارشگری سود دست پیدا نمود انگیزه های ناشی از پدیده هموارسازی سود را سه مورد زیر اظهار می کند(جونز،1991).

الف) افزایش رفاه سهامداران[4]

ب) تسهیل قابلیت پیش بینی سود[5]

ج) افرایش رفاه مدیریت[6]

می دانند هر یک از انگیزه های هموارسازی سود به تفضیل در ذیل تشریح می شوند.

 

2-4-1- افزایش رفاه سهامداران

محققین عقیده دارند که انگیزه اصلی مدیران از هموارسازی سود افزایش ارزش سهام شرکت می باشد زیرا سهامداران حاضرند برای شرکت هایی که دارای سود پایدرای هستند بهای بیشتری را بپردازند و در حالت کلی تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در شرکت های دارند که سودهای همواری را گزارش می کنند شرکت هایی که سودهای همواری را گزارش می کنند نسبت به شرکت هایی که سودهای پرنوسانی را گزارش می کند دارای ریسک کمتری هستند.

( تارمن و تیتمن،1988) و ( بیلدمن،1973) معتقد می باشد که مدیریت فرض می کند که سهامداران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای سودهای هموار هستند نشان می دهند،زیرا سودهای هموارنشان دهنده ثبات شرکت می باشد و سودهای پرنوسان دلیلی بر ریسکی بودن عملیات شرکت تلقی می گردد و یا به تعبیری نوسان سود را بیانگر نوعی فعالیت برنامه ریزی نشده می دانند که چندان پایدار نمی ماند و ماندگار نیست ( لیوو کانیتیزکی،1974) .به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود در راستای هدف کاهش عدم اطمینان های مربوط به خالص جریان های نقدی مورد انتظار اقدام می کند و در نتیجه به صرف ریسک پایین تری در قیمت گذاری دراائی های سرمایه ای می انجامد و نتایج بیدلمن را تایید کردند( هپ وورث، 1953).معتقد می باشد که سهامداران فرض می کنند که کاهش نوسان های دوره ای سود پرداختهای مالیاتی را کاهش می دهد.

گوردن معتقداست که مدیران به این خاطر به هموارسازی سود روی می آورند که عقیده دارند اگر سودهای همواری را گزارش کنند، مشان از عملکرد خوب آنها دارد و برعکس اگر سودهای پرنوسانی را گزارش کردند نشان از بی ثباتی در شرکت و عملکرد ضعیف آنها دارد.

( هپ وورث، 1953) معتقداست که هموارسازی سود منجر به کاهش مالیات پرداختی و ایجاد ذهنیت بهتر سهامداران نسبت به سودهای کم نوسان می گردد.

1.Horwitz

[2]. lambert

[3]. Moham Goel and Thakor

[4] Improving share Holders Wllfare

[5] Fackiktating the Predivtability of Incom

[6] Enabancing the Manger Welfare

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد