شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

علم[1] شناخت واقعیت از طریق تجربه می باشد. کارکردهای علم؛ تبیین[2]، پیش­بینی[3] و تعمیم[4] می باشد و هدف اساسی آن نظریه سازی می باشد. تبیین به عنوان  یکی  از  کارکردهای  علم  به  معنای شناخت علت یا علل پدیده­هاست. به اظهار آماری، تبیین معادل تبیین واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل می باشد. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش نظاره­ای می باشد و از طرف دیگر پدیده­های اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیده­های اجتماعی را نه یک علت، بلکه علت­های اجتماعی تبیین می­کنند (ساعی، 1377،) که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیده­های اجتماعی) نیست، در این پژوهش به دنبال مطالعه تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم.

3-2)تعریف پژوهش

مباحث علمی،غالبا مفاهیم و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می شوند. هر چند این دو واژه وجوه مشترک معنایی هست، اما تفکیک آنها موجب تشخیص اختلاف بین آنها خواهد گردید. پژوهش روندی در رسمی تر، منظم تر و قوی تر از روش علمی می باشد.

پژوهش موجب فعالیت های منظمی می باشد که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر می باشد.معمولا پژوهش منجر به نوعی مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می گردد. پژوهش در درست ترین شکل خود دارای دو شرط می باشد:کنترل دقیق: شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط می گردد و نمونه گیری صحیح:شرطی که یافته های پژوهش را قابل تعمیم می کند.پژوهش به گونه کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت ها تاکید دارد و ویژگی های کلی مجموعه مورد مطالعه را به دست می دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه،منظم و دقیق در پدیده ها می باشد(دلاور،:1384).

3-3) فرضیه‌های پژوهش

همان گونه که تشریح گردید، پژوهش حاضر درصدد روشن ساختن تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر ارتباط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذارن در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، با در نظر داشتن این مقدمه این پژوهش دارای چهار فرضیه اصلی به تبیین زیر می باشد:

[1]Science

[2]Explanation

[3]Prediction

[4]Generalisation

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد