نظریه رفتار رهبری بیشتر تأکید بر رفتار رهبر دارد تا خصوصیات شخصیتی او. بر اساس این نظریه، رفتار رهبر مستقیماً بر اثربخشی گروه های کاری تأثیر می گذارد. چنین عقیده ای باعث گردید محققان به تعیین الگوهای رفتاری بپردازند که این امکان را برای رهبران فراهم سازد تا بر روی دیگران نفوذ بیشتری داشته باشند.

 

2-1-6- مروری بر شکل گیری رهبری خدمتگزار

بعضی از خلّاق ترین متفکران معاصر در حال نگارش و سخن گفتن در ارتباط با رهبری خدمتگزار هستند که به عنوان یک پارادایم رهبری برای قرن بیست و یکم در حال ظهور می باشد (p27،Spears, 2010)

ایده و مفهوم رهبری خدمتگزار، اولین بار در نوشته های رابرت گرین لیف (1904-1990) ذکر گردیده می باشد. ایده رهبری خدمتگزار در دهه 1960 پس از خواندن رمان کوتاه هرمانهس (Herman Hess) با نام سفر به شرق در ذهن گرین لیف شکل گرفت(قرایی پور،1387،ص3). نظریه های سنتی رهبری، معمولاً مبتنی بر نوعی مدل سلسله مراتبی بوده اند(قلی پور و همکاران،1388،ص105)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درحالیکه نظریه های سنتی رهبری بر مبنای نظریه عاملیت تدوین شده بودند، نظریه رهبری خدمتگزار بر اساس تئوری خادمیت بنیان نهاده گردید. به عقیده گرین لیف سازمان ها آن گونه که بایستی و شاید به جوامع خدمت نمی کنند ( Omoh,oshioke. 2007)

رمان، افسانه گروهی از افراد بود که در طلب معنویت راهی سفر به شرق بودند. قهرمان داستان، شخصی به نام لئو بود که به عنوان خدمتکار گروه را همراهی می نمود و در طول سفر موجب افزایش روحیه گروه می­گردید. اعضای گروه، سفر را به خوبی ادامه می دهند تا این که یک‌روز لئو ناپدید می گردد. بعد از ناپدید شدن خدمتکار، اعضای گروه خیلی سریع از هم جدا می شوند و ادامه سفر رها میشود. زیرا آنها درمی یابند که نمی توانند بدون خدمتکار سفر را ادامه دهند. بعد از سال ها جستجو، راوی داستان به صورت اتفاقی در سفری شرکت می کند که لئو مسئولیت رهبری آن را قبول کرده می باشد. او درمی یابد که لئو هر چند که به عنوان خدمتکار در سفر همراه گروه بوده می باشد، اما در حقیقت او رهبر شریف، بزرگ و معنوی گروه بوده می باشد. بعد از خواندن این داستان، گرین لیف نتیجه می گیرد که معنای اصلی داستان آن بود که رهبری با عظمت از طریق خدمت کردن به دیگران تجربه و حاصل می­گردد. این حقیقت ساده ای می باشد که در عمق مفهوم این رهبری باشکوه نهفته می باشد. رهبری که انگیزه اولیه دارد تا مشتاقانه به دیگران کمک کند. گرین لیف در سال 1976 کتاب «خدمتگزار در تأثیر رهبر» را منتشر نمود که می توان آن را مانند اولین جزوات و کتب چاپ گردیده در زمینه رهبری خدمتگزار دانست. گرین لیف در همه کتب و جزوات خود تبیین می دهد که نیاز برای نوع جدیدی از مدل رهبری می باشد، مدلی که خدمت کردن به دیگران را به عنوان اولویت اول خود قرار می­دهد. گرین لیف در سال 1985 مرکز بین المللی، غیرانتفاعی و آموزشی با نام «مرکز رهبری خدمتگزار گرین لیف» را برای توسعه ایده های خود تاسیس نمود و در سپتامبر 1990 دیده از جهان فرو بست. رهبر خدمتگزار، بر افزایش خدمت رسانی به دیگران، نگاه کلی و یکپارچه به کارها، افزایش حس جامعه پذیری و تقسیم قدرت در تصمیم گیری ها توجه دارد (Spears،1996).

رهبران خدمتگزار آغاز به نیازهای دیگران توجه می کنند و سپس نیازهای خود را برآورده می سازند William,2009)).

رهبری خدمتگزار، ایده‌ا ی ساده اما در عین حال عمیق دارد. رهبری خدمتگزار هر چند که در دهه 1970 وارد ادبیات

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد