1. بین حق بیمه درمان سرانه و درآمد سرانه ارتباط معنی داری هست.
  2. بین حق بیمه درمان سرانه و مخارج بهداشتی ارتباط معنی داری هست.
  3. بین حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم ارتباط معنی داری هست.
  4. بیمه درمان، کالایی ضروری می باشد.

1-7- اهداف پژوهش

1-7-1-هدف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمانی در استان های منتخب

1-7-2-اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. سنجش تاثیر درآمد سرانه بر حق بیمه درمان در استان های منتخب
  2. سنجش تاثیر مخارج بهداشتی بر حق بیمه درمان در استان های منتخب
  3. سنجش تاثیر نرخ تورم بر حق بیمه درمان در استان های منتخب
  4. تعیین کشش درآمدی بیمه درمان

1-8–  قلمرو پژوهش

1-8-1 قلمروزمانی

قلمرو زمانی این پژوهش نیمه دوم سال 1393 می باشد.

1-8-2 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش، شامل  استان‌ها کشور می باشد.

1-8-3 قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش، در حوزه  رفتار مصرف کننده می باشد.

1-9- کلیات روش انجام کار

به جهت کاربرد نتایج این پژوهش در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها، می‌توان پژوهش حاضر را از نظر هدف، کاربردی نامید. از نظر نحوه گردآوری داده‌های پژوهش نیز به دلیل مطالعه و توصیف وضع موجود، متغیرهای پژوهش و روابط آنها در جامعه مورد مطالعه، پژوهش حاضر جزء تحقیقات توصیفی وازنوع همبستگی می‌باشد و برای انجام آن از مراحل زیر بهره گیری شده می باشد:

تصریح سنجی : اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها می باشد. در پژوهش حاضر با

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد