مباحث تئوری­های مالی و سرمایه­گذاری و تحلیل بنیادی سهام بر فروضی استوار می­باشند و اولین فرض، منطقی بودن رفتار سرمایه­گذاران می باشد. سرمایه­گذاران با در نظر داشتن عواملی که جریانات نقدی شرکت را تعیین می­کنند اقدام به ارزشگذاری سهام شرکت­ها می­نمایند و زیرا این رفتار کاملا منطقی و دور از هر نوع تورش رفتاری صورت می­گیرد پس قیمت سهام بسیار به ارزش ذاتی سهام در بازار نزدیک می باشد. اما مشاهدات ناشی از نوسانات قیمتی و همچنین بازده­های غیر عادی که در بازار در مورد سهام مختلف رخ می­دهند. این سوال را مطرح می­کنند که اگر رفتار سرمایه­گذاران منطقی می باشد و ارزشگذاری سهام دقیق انجام می­گردد، آنگاه سرچشمه این تحرکات غیر عادی در بازار چیست؟  بخشی از این نوسانات ناشی از رویدادهای غیر منتظره­ای می باشد که در بازار رخ میدهند و بعضی دیگر ناشی از رفتار سرمایه­گذاران فعال در بازار می­باشد. این رفتارها در قالب مالی رفتاری مطالعه می­شوند. یکی از مباحث مالی رفتاری، توجه سرمایه­گذاران و به تعبیری نوع نگاه خوشبینانه یا بدبینانه آنها به بازار سهام می باشد. هرچه اثرگذاری عوامل رفتاری بر قیمت­گذاری سهام افزایش یابد، ارزشگذاری دارایی­های مالی در بازار سرمایه از پیچیدگی بیشتری برخوردار می­گردد که این مساله موجب می­گردد تحلیل­گران، سرمایه­گذاران، سفته­بازان و آربیتراژگران در برآورد ارزش واقعی دارایی­ها از قیمتی که بازار در نظر می­گیرد بیشتر فاصله بگیرند در نتیجه معاملات اوراق بهادار بیشتر تحت تاثیر توجه سرمایه­گذاران نسبت به آینده بازار و سهام انجام گیرد.

پژوهش موجود به مطالعه توجه سرمایه­گذاران به عنوان یک عامل ریسک بازار در قالب مدل چند عاملی ریسک می­پردازد و به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که نوع نگاه سرمایه­گذاران به بازار سهام تا چه اندازه در ارزشگذاری آنها در بازار سرمایه ایران و به تبع آن، تا چه اندازه در بازدهی سهام در بازار تاثیر می­گذارند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

1-6. سوالات و فرضیه پژوهش

الف: سؤالات اصلی: آیا ارتباط معناداری بین توجه سرمایه­گذاران وکسب بازده در بازار سهام هست؟

آیا ارتباط معناداری بین توجه سرمایه­گذاران با وقفه یک دوره­ای و کسب بازده در بازار سهام هست؟

ب : سؤالات فرعی: آیا بین توجه سرمایه­گذاران و اندازه شرکت ارتباط مستقیمی هست؟

آیا بین توجه سرمایه­گذاران و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری سهام ارتباط   مستقیمی هست؟

فرضیه­های پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف: فرضیه اصلی: ارتباط مستقیم و معناداری بین توجه سرمایه­گذاران و کسب بازده در بازار سهام هست.

ارتباط مستقیم و معناداری بین توجه سرمایه­گذاران با وقفه یک دوره­ای و کسب بازده در بازار سهام هست.

ب: فرضیه­های فرعی: ارتباط مستقیم و معناداری بین توجه سرمایه­گذاران و بازده سهام بزرگ وجود ندارد .

ارتباط مستقیم و معناداری بین توجه سرمایه­گذاران و بازده سهام ارزشی وجود ندارد.

1-7. روش پژوهش

1-7-1. مدل پژوهش

مدل بکارگرفته شده جهت مطالعه ارتباط بین توجه سرمایه­گذاران و عوامل بنیادی شرکت شامل اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار عبارست از مدل چند عاملی کارهارت که به صورت زیر تبیین می­گردد: