تعاریف متعددی از تحقیقات بازاریابی مطرح گردیده می باشد که در ذیل به بعضی از آنها می پردازیم.

انجمن تحقیقات بازار (1999)، تحقیقات بازاریابی را به صورت : جمع آوری و تحلیل داده های حاصل از نمونه های نرمال یا سازمانی بر اساس ویژگی ها، رفتار، مشخصه ها، عقاید یا دارائیهایشان تعریف می کند. در طرفی دیگر انجمن بازاریابی آمریکا (1961) جمع آوری، ثبت و تحلیل سیستماتیک داده ها بر اساس مسائل در بازاریابی کالاها و خدمات را تعریفی از تحقیقات بازاریابی می داند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در کتاب روستا و همکاران (1374) تعریف دیگری نیز اظهار شده می باشد که عبارت می باشد از روشی عینی ، منظم و منسجم که از طریق آن اطلاعات لازم و مناسب برای تصمیم گیری مدیر بازاریابی فراهم می گردد .

گرین و تول[1](1998) نیز تعریفی را از تحقیقات بازاریابی ارائه کرده اند: جستجوی هدفمند و منظم و تحلیل اطلاعات مرتبط با شناسائی و حل هر مسئله در زمینه بازاریابی می باشد.

کلمات کلیدی در این تعریف عبارتند از : منظم، هدفمند و تحلیل. تحقیقات بازاریابی به شکل منظم و هدفمند به جستجوی اطلاعات در محیط می پردازد. این به آن معناست که یک طرح پژوهش دقیق ،در هر مرحله از پژوهش توسعه داده می گردد .یک طرح پژوهش تنها در صورتی مناسب می باشد که ویژه و خاص باشد و هدفگذاری به مقصود حصول اطمینان از نتایج پژوهش ضروری و لازم می باشد .محققان بازاریابی بایستی شیوه های علمی را بکار گیرند ، ویژگی شیوه های علمی در آن می باشد که پژوهش را تا آن جایی که ممکن می باشد از قضاوت های شخصی، تذکره ها و عقیده هایی که در اظهار فرضیات و گزاره های پژوهش انجام می شود مصون بدارد. در واقع تجربه واقعی تأثیر مهمی دارد.

سومین اصطلاح کلیدی در تعریف تحقیقات بازاریابی تجزیه و تحلیل می باشد، وظیفه محققان بازاریابی حرکت در ماورای جمع آوری داده ها می باشد.زیرا لازم می باشد داده ها را از لحاظ اینکه چه معنایی برای سازمان دارد ، تفسیر نمایند. تنها دانستن آنکه 60 % از مصاحبه شوندگان محصول الف بهتر از ب می باشد کافی نیست و ارزش کمی دارد؟ از این رو سازمان نیازمند پاسخ به مسائل از طریق این داده ها می باشد.داده ها همچون مواد اولیه ای هستند که بایستی به اطلاعات تبدیل شوند قبل از اینکه جهت تصمیم گیری مورداستفاده قرار گیرند. فرآیند تبدیل داده به اطلاعات از طریق تحلیل انجام می شود.

مالهاترا (2000) بر این باور می باشد که تحقیقات بازاریابی عبارتست از شناسایی، جمع آوری، تحلیل و انتشار هدفمند و سیستماتیک اطلاعات و حل مسائل و فرصت ها در بازاریابی .چندین جنبه از این تعریف مهم می باشد اول اینکه، تحقیقات بازاریابی فرآیندی سیستماتیک می باشد ، پس برنامه ریزی سیستماتیک در تمام مراحل فرآیند پژوهش بازاریابی لازم و ضروری می باشد و دستورالعمل به کار رفته در هر مرحله از لحاظ روش شناسی معتبر و منطقی، مستند و به اندازه زیادی متحمل و برنامه ریزی شده می باشد. تحقیقات بازاریابی شامل شناسایی، جمع آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات می گردد هر مرحله از این فرآیند از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. مشکل و یا فرصت تحقیقات بازاریابی شناسایی و تعریف می گردد و سپس تعیین می گردد که چه اطلاعاتی برای مطالعه آنها نیاز می باشد. از آنجائیکه هر فرصت بازاریابی در یک مشکل تحقیقی که بایستی مورد مطالعه قرار گیرد، تفسیر و ترجمه می گردد، اصطلاح مسئله وفرصت به صورت قابل معاوضه ای بهره گیری می شوند. تحقیقات بازاریابی بایستی هدفمند باشند. آنها برای تهیه اطلاعات جاری که اظهار درستی از امور فعلی محیط می باشد بکار می طریقه.

 

2 1 2 وظایف تحقیقات بازاریابی

برای تحقیقات بازاریابی وظایفی نیز اظهار شده می باشد. اقدام گرایی در برابر بهبود دانش (اسلاتر و نارور، 2000)، استراتژیک در برابر تاکتیک (رافائل و پارکت[2]، 1991)، ریسک شناسی پیش روی فرصت شناسی (شرمن، 1991)، تعیین جهت  استراتژیک، تحلیل فرصت، نظارت و کنترل (رابرت، 1992) و حتی نقشی به عنوان بهبود به مقصود پیروزی در مبارزات (کوکلین[3]، 1999) . به گونه سنتی، تأثیر تحقیقات بازاریابی برای طرفداری کردن از تصمیم گیری استراتژیک می باشد (هاملین[4] 2000) .پژوهشگران بازاریابی به مقصود شناسایی توان بالقوه بازار، سهم بازار، اندازه رضایت مشتری، رفتار خریدار و همچنین درمورد شیوه های قیمت گذاری، نوع محصول، توزیع و گسترش فروش نیز مطالعه و پژوهش می کنند (کاتلر[5]1383).

از وظایف دیگر تحقیقات بازاریابی آن چیزی می باشد که آکر[6] (2005) به آن تصریح می کند، آکر بر این باور می باشد که تحقیقات بازاریابی نه تنها بایستی به تهدیدات و فرصت های محیطی پاسخ دهد بلکه بیشتر بایستی بر جهت گیری به مقصود دستیابی به مزیت پایدار تاکید کند. تأثیر تحقیقات بازاریابی، برقراری پیوند بین مشتری یا مصرف کننده و سازمان از طریق اطلاعات می باشد ، از این اطلاعات برای شناسایی و اظهار مسائل بازاریابی، ارائه، اصلاح و ارزیابی امور، پیگیری فعالیت ها و درک بهتری از بازاریابی به منزله یک فرآیند بهره گیری می گردد (روستا و همکاران، 1374).

تحقیقات بازاریابی تصمیم گیری نمی کند و موفقیت را تضمین نمی کند. مدیران بازاریابی ممکن می باشد توصیه هایی را از متخصصان تحقیقات بازاریابی دریافت کنند؛ اما تصمیم گیرنده نهایی مدیران بازاریابی هستند نه محققان بازاریابی، تحقیقات بازاریابی بایستی مسیرهای فعالیت و احتمال موفقیت در بکارگیری آنها را تضمین کند. در واقع، در بیانی روشنتر، تحقیقات بازاریابی به شناخت محیطی که بازاریابی در آن اتفاق می افتد، می پردازد.

[1] – Green and Tull

[2] – Raphael and Parket

[3] – Kulkin

[4] – Hamlin

[5] -Katler

[6] -Acker

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد