مقصود از ادبیات و شخصیت های اسطوره ای در این مطالعه، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 10 تا 13 پرسشنامه فرهنگ می باشد. سنجش این متغیر توسط سوالاتی مانند: ادبیات و شخصیت های اسطوره ای این مکان برای من جذاب می باشد، ادبیات و شخصیت های اسطوره ای این مکان همان چیزی می باشد که من می خواهم بدانم، آشنایی با ادبیات و شخصیت های اسطوره ای این مکان برای آشنایی فرهنگ اینجا به من کمک می کند، ادبیات وشخصیت های اسطوره ای این مکان باعث تمایل من به آمدن به این مکان شده می باشد.انجام می شود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معماری: مقصود از معماری در این مطالعه، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 14 تا 17 پرسشنامه فرهنگ می باشد. جهت اندازه گیری این متغیر از سوالاتی مانند: من تمایل دارم که معماری این مکان را از نزدیک نظاره کنم، دوست دارم هنرهای دستی، موزه ها و آثار باستانی این منطقه را ببینم، اطلاعات در مورد تاریخ و معماری این مکان برایم خوشایند می باشد، و آشنایی با معماری مکان های مختلف باعث می گردد که با تمدن آن مکان و افراد بیشتر آشنا شویم، بهره گیری می گردد.

تنوع قومی: مقصود از تنوع قومی در این مطالعه، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 18 تا 20 پرسشنامه فرهنگ می باشد. سوالاتی مانند: من می خواهم در مورد فعالیت های قومی این مکان بدانم، دوست دارم در مورد اقوام اولیه این منطقه اطلاعات بیشتری کسب کنم، تماس با اقوام مختلف در این مکان بخش مهمی از تجربه من را می سازد، برای اندازه گیری این متغیر بهره گیری می گردد.

ادیان ها و آیین ها: مقصود از ادیان و آیین ها در این مطالعه، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 21 تا 23 پرسشنامه فرهنگ می باشد. سنجش این متغیر بوسیله پرسش هایی مانند: من خیلی مشتاقم درمورد ادیان و آیین های این مکان بدانم، من می خواهم که برای آشنایی با ادیان و آیین های این مکان زمان بیشتری را صرف کنم، من تمایل دارم که با مراسم مختلف مذهبی و آیینی این مکان آشنا شوم، انجام می شود.

توسعه و تقویت گردشگری: مقصود از توسعه و تقویت گردشگری در این مطالعه، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 24 تا 27 پرسشنامه گردشگری می باشد. که برای اندازه گیری این متغییر سوالاتی مانند:  برای توسعه و تقویت گردشگری این مکان به نیازهای گردشگران توجه شده می باشد، خدمات ارائه شده به گردشگران مناسب بوده می باشد، امکانات و تسهیلات این مکان مطابق با نیازهای گردشگران می باشد، خدمات و تسهیلات ارائه شده در این مکان باعث رضایت گردشگران شده می باشد، مورد بهره گیری قرار می گیرد.

1-8 قلمرو پژوهش

گستره این پژوهش در سه قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این پژوهش صنعت گردشگری می باشد.

قلمرو زمانی: مطالعه در مورد پژوهش و جمع آوری داده ها و اطلاعات پژوهش در سال 1392 صورت گرفته می باشد .

قلمرو مکانی: قلمرومکانی پژوهش استان ایلام می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد