طبق نظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، تصمیم­گیری سرمایه­گذاران بر اساس اطلاعات حسابداری، تاثیرات عمده­ای در تخصیص بهینه منابع اقتصادی یک کشور دارد. در مدلی که توسط دانیل، هیرش لیفر و سابرامانیام (1998) طراحی گردید، سهامداران به اطلاعات خصوصی شرکت­ها واکنش بیش­تری نسبت به اطلاعات عمومی نشان می­دهند.

بخش راهبری شرکت­ها (اعضای هیئت مدیره) متولی ارائه اطلاعات به بازار سرمایه می­باشند. در تئوری نمایندگی فرض بر این می باشد که سهامداران عضو تمایل به افشای اطلاعات به جای واگذاری امکان نظارت به افراد غیر عضو را دارند، زیرا که هزینه­های ناشی از حضور مدیران برای افشا (هزینه­های تعهد) کم­تر از هزینه­های کنترلی افراد غیر عضو (هزینه­های نظارت) خواهد بود. طبق تئوری نمایندگی، مدیران غیر مؤظف مستقل قادر خواهند بود هزینه­های ناشی از فاصله بین مالکیت و کنترل را کاهش دهند.

وظیفه­ی برگزاری و هدایت جلسات هیئت مدیره به عهده­ی رئیس هیئت مدیره می باشد. در بسیاری از کشورها، مدیر عامل همزمان در تأثیر رئیس هیئت مدیره قرار دارد. به عنوان مثال، در 70 تا 80 درصد از شرکت­های آمریکایی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شخص واحدی هستند. امّا رویه­های حاکمیت شرکتی رایج در اروپا، این دو تأثیر را تفکیک کرده­اند و تنها در 10 درصد از شرکت­های انگلیسی، مدیر عامل همزمان رئیس هیئت مدیره می باشد(کلس و همکاران، 2001). در آسیا، وضعیت مابین آمریکا و اروپا می باشد.

فاما و جنس[1]ن)  (1983  ( استدلال می کنند که هیئت مدیره مؤثرترین مکانیزم کنترل داخلی برای نظارت بر رفتار مدیریت ارشد می باشد. با این حال ، مطالعه ادبیات موجود در مورد تأثیر ساختار هیئت مدیره بر عملکرد شرکت به نتایج متفاوتی منجر شده می باشد . در این پژوهش از بین ویژگیهای متعددی که در مورد هیئت مدیره مطلوب در ساختار حاکمیت شرکتی مطرح می باشد، ویژگی، یعنی وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره (به عنوان شاخص استقلال هیئت مدیره)مورد مطالعه قرار می گیرد.

از دیدگاه نمایندگی، هیئت مدیره مستقل به شرکت هایی که عرضه اولیه سهام دارند کمک می کند تا معضلات نمایندگی را کاهش داده و عملکرد شرکت را بالا ببرند . شلنگر [2]و همکاران  1989 ، دیلی[3] و دالتون 1992 مشایخی و بزاز,(2008) اکنل و کرامر[4] 2010 ،  عمران[5] 2009،ایزدی نیا و رسائیان ( 2010 به این نتیجه دست یافتند که حضور مدیران خارجی (غیر موظف ) عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. پیش روی بعضی از شواهد از تئوری نمایندگی طرفداری نمی کند. آنگ[6] و همکاران2000 معضلات نمایندگی را در شرکت های کوچک مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که هیئت مدیره مستقل باعث افزایش هزینه های نمایندگی می گردد. یرماک[7] 1996، اگراول و نوبر،[8]1996

[1] Fama & Jensen

[2] Schellenger et al

[3] Daily & Dalton

[4] O’Connell & Cramer

[5] Omran

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6]Ang et al

[7] Yermak

[8]Agrawal & Knober

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه