تحقیق اهداف زیر را دنبال می کند

  1. شناسایی نیازهای مردم کشور مقصد برای صادرات زعفران
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.آگاهی و شناخت موانع و معضلات موجود به سر راه صادرات زعفران

3.مطالعه راهکاری جهت شناساندن زعفران به بازاری جدید

  1. شناسایی تأثیر تحقیقات بازاریابی بر صادرات زعفران
  2. شناسایی تأثیر تحقیقات بازاریابی به اندازه عملکرد شرکت در داشتن سهم بازار بیشتری در صادرات زعفران
  3. شناسایی ارتباط تأثیر گذاری تحقیقات بازاریابی ؛ بازارگرایی و سهم بازار بر افزایش صادرات زعفران.

 

1-6-فرضیه تحقیق

 

فرضیه الف (تحقیقات بازاریابی تاثیر مستقیم بر افزایش صادرات دارد.

فرضیه ب (تحقیقات بازاریابی تاثیر مستقیم بر بازارگرایی دارد.

فرضیه ج) تحقیقات بازاریابی تأثیر مستقیمبر افزایش سهم بازار دارد.

فرضیه د (بازارگرایی تاثیر مستقیم بر افزایش صادرات زعفران  دارد.

فرضیه ذ (سهم بازار تاثیر مستقیم بر افزایش صادرات زعفران دارد.

 

1-7-نوع تحقیق

روش مورد بهره گیری در این پژوهش، توصیفی و تحلیل می باشد. بدین معنی که در روش توصیفی بدون هیچگونه استنتاج ذهنی، تأثیر تحقیقات بازاریابی در صادرات زعفران را مورد مطالعه قرار داده و در روش تحلیلی اطلاعات جمع آوری شده را به وسیله روشهای آماری مورد تحلیل قرار داده می باشد.

پژوهش حاضر مانند بسیاری از تحقیقات از نوع کاربردی می باشد زیرا که هدف از پژوهش کاربردی، آزمودن مفاهیم نظری و ذهنی در موقیعت های واقعی و عملی می باشد در واقع این نوع تحقیقات منجر به ادامه راه حل ها و پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود می گردند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد