آنجل و پری ، بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش ، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن ، فرق قائل شدند . اگر چه این پرسشنامه یک بعدی در نظر گرفته شده می باشد ، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را عیان نمود . یک عامل به وسیله پرسشهایی مشخص می گردد که تعهد به ماندن را ارزیابی می کنند و دیگری به وسیله پرسشهایی که تعهد ارزشی (طرفداری از اهداف سازمان) را اندازه گیری می کنند ، مشخص می گردد . تعهد ارزشی « آنجل و پری » گرایش مثبتی را به سازمان نشان می دهد. این نوع تعهد تصریح به تعهد روانی و عاطفی دارد . تعهد به ماندن « آنجل و پری » تصریح به اهمیت تعاملات پاداشها-مشارکتهای تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد . این نوع تعهد تصریح به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد (فرهنگی ، حسین زاده ، 1384 ، ص 16).

2-2-3-4-مدل مایر و شورمن[2]

به نظر مایر و شورمن ، تعهد سازمانی دو بعد دارد . آنها این دو بعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به کوشش مضاعف) نامیدند . اگر چه شباهتهایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط « آنجل و پری » و « مایر و شورمن » و آن چیز که که توسط « آلن و می یر » شناسایی شده هست ، اما یک تفاوت اساسی بین مدلهای آنها نیز هست . سه جزء تعهد « آلن و می یر » ( عاطفی ، مستمر و هنجاری ) اصولاً بر اساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتبط می کنند ، متفاوت هستند . نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه می باشد و آن ادامه کار در سازمان می باشد . برعکس ، در مدلهای « آنجل و پری » و « مایر و شورمن » فرض شده می باشد که تعهد مستمر مرتبط با تصمیم به ماندن یا ترک سازمان می باشد و تعهد ارزشی مرتبط یه کوشش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی می باشد (همان منبع) .

2-2-3-5- مدل پنلی و گولد[3]

پنلی و گولد، یک چارچوب چند بعدی را ارائه کردند. آنها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی فرق قائل شدند . تعریف تعهد اخلاقی به گونه نزدیکی با تعریف تعهد عاطفی « آلن و می یر » و تعهد ارزشی « آنجل و گری » و « مایر و شورمن » یکسان می باشد . بهره گیری از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل « اریلی و چتمن » می باشد و ممکن می باشد به عنوان یک شکل از انگیزش به جای تعهد در نظر گرفته گردد. سرانجام مقصود آنها از تعهد بیگانگی تا حدی با تعهد مستمر « آلن و می یر » یکسان می باشد ( همان منبع ).

2-2-4- متغیرهایی که با تعهد سازمانی ارتباط دارند ؛

دانشمندان رفتار سازمانی و محققینی که در زمینه تعهد سازمانی به مطالعه می پردازند ، بر این کوشش بوده اند تا ثابت کنند که بعد از ورود یک فرد به سازمان چه عواملی تعهد سازمانی وی را تحت تأثیر قرار می دهند . مودی و دیگران (1979) عواملی را که به تعهد سازمانی بالاتر منجر می شوند را به سه دسته اصلی تقسیم بندی کرده اند : ( بهارلو ، 1387 ، ص 48 ).

[1] – Angle & Perry

[2] – Mayer & Schoorman

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]– Penley & Gould

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد